Představujeme transparentní úřad: Odbor bytů a privatizace

dubenbytovyodbor 16. 04. 2012
Správu obecních bytů, ale současně i jejich prodej do osobního vlastnictví má na starosti Odbor bytů a privatizace. Jeho agenda je však širší, protože pod úředníky tohoto odboru spadají rovněž prodeje obecních domů, domů v podílovém spoluvlastnictví a pozemků.

„Privatizace na území městské části Praha 5 probíhá již dvanáctým rokem. Největší boom byl na přelomu let 2002/3, kdy se zprivatizovala většina panelových domů,“ říká Zina Porkertová, dočasně pověřená vedením oddělení  prodeje nemovitostí a privatizace. V roce 2005 si zájemci zakoupili byty na Barrandově, v loňském roce stejnou šanci dostali obyvatelé Košíř a Smíchova, v letošním roce mohou k tomuto až životnímu kroku přistoupit především obyvatelé centrální části Smíchova. „Náš odbor zajišťuje a realizuje jednak prodeje celých bytových domů včetně zastavěných pozemků a pozemků k nim přiléhajících, především však obecní byty prodáváme v souladu se zákonem č. 72 z r. 1994. Jde o prodej jednotlivých bytů do osobního vlastnictví, a to oprávněným nájemcům, kteří mají podle tohoto zákona předkupní právo. Domy jako celek se ve většině případů prodávají právnické osobě založené z oprávněných nájemců bydlících v domě. Většinou se jedná o bytové družstvo.“

Předkupní právo je půl roku

S převodem bytů do soukromých rukou je spojena obsáhlá administrativa, proto s prodejem bytových jednotek odbor úzce spolupracuje s realitní kanceláří Centra a.s. Úředníci musí zpracovat veškerou dokumentaci, objednat u znalců posudky, prohlášení vlastníka o vyčlenění jednotek, předložit veškeré materiály, týkající se záměru prodeje a prodeje samotného ke schválení zastupitelským orgánům městské části Praha 5, zajistit samotné uzavření kupních smluv, schválení prodeje Magistrátem hl. m. Prahy, vložení kupních smluv do Katastru nemovitostí, provádět kontrolu úhrady kupní ceny atd. V rámci průběhu prodeje je nutné konzultovat s právníky postup v některých majetkově-právních propletencích a zároveň odpovídat občanům na zvídavé dotazy. „Většinou se lidé ptají na konečnou cenu bytu, což je logické. Pak je také zajímá postup prodeje. Důležité je vědět, že vlastníkem zprivatizovaného bytu se stáváte až v okamžiku podání návrhu na zápis kupní smlouvy do katastru nemovitostí,“ upozorňuje Zina Porkertová.

V loňském roce zastupitelstvo schválilo Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor.V souladu s těmito Zásadami, které byly zveřejněny na úřední desce odboru bytů a privatizace a na  www.praha5.cz, v současné době dostávají do svých rukou první oprávnění nájemci bytů nabídky na odkoupení.  Od převzetí nabídky od MČ Praha 5 má oprávněný nájemce předkupní právo na byt půl roku. O konečném počtu bytů, které zůstanou v majetku MČ Praha 5 po ukončení privatizace, rozhodne zastupitelstvo.

Kromě privatizace má odbor na starosti i správu bytového fondu. (md)

 Nejčastější otázky občanů:

 Jaké možnosti mají občané pro získání obecního bytu do nájmu v Praze 5?

Podmínky pronájmu obecních bytů upravují Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) městské části Praha 5, které schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 26 7. 2011 a jsou dostupné na úřední desce ÚMČ.  O byt může požádat každý občan Prahy 5, který má na území MČ trvalý pobyt po dobu nejméně 5 let. Žádost se všemi předepsanými přílohami je třeba doručit oddělení správy bytů OBP, následně je vyhodnocena podle schválených pravidel a předložena k projednání v sociálním (event. hospodářském) výboru a pak ji schválí/zamítne Rada MČ. Schválení se ale týká pouze zařazení do seznamu žadatelů o obecní byt a je třeba zdůraznit, že zájemců o pronájem obecního bytu je mnohonásobně více, než bytů, které se v průběhu času přirozeně uvolní.

V současné době jsou pronajímány byty pouze žadatelům se závažnými sociálními důvody; nabídková řízení na pronájem za nejvyšší nájemné nebo na úpravu vlastním nákladem nejsou z důvodu probíhající privatizace vypisována.

Je pronájem obecního bytu výhodnější než pronájem bytu u jiného vlastníka?

Většina nájemních smluv na obecní byty z minulosti je sjednána na dobu neurčitou,

to je pro nájemce snad jediná výhoda.

Lidé jsou přesvědčeni, že obecní byt je jistota. Jenže v současnosti jsou nájemní smlouvy na obecní byty sjednávány téměř výhradně na dobu určitou 1 roku, stejně jako to dělají ostatní pronajímatelé, a že pronájem obecního bytu je levný. To již také není pravda – nyní, necelý rok před deregulací nájmů, činí průměrné nájemné v obecním bytě bez snížené kvality 115 Kč/m2/měs., a to se už velmi blíží nájemnému na realitním trhu. Jinými slovy, nájemník, který není schopen zaplatit svůj velký obecní byt, si může na realitním trhu sám najít byt malý za méně peněz.

Žadatelé o byt také často poukazují na to, že soukromí vlastníci požadují při uzavření nájemní smlouvy kauci, na kterou nemají finanční prostředky. Je třeba říci, že kauci ve výši 3násobku základního nájemného požaduje při uzavření nové nájemní smlouvy i městská část Praha 5. Navíc je povinností nového nájemce uzavřít Dohodu se svolením vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, která umožňuje pronajímateli – městské části  – byt po ukončení nájemního vztahu exekučně vyklidit. Tato dohoda se sepisuje formou notářského zápisu a poplatek za její uzavření (1 500 Kč) hradí budoucí nájemce.

Je možné provést výměnu obecního bytu?

Ano, výměny bytů jsou stále možné a jsou upraveny § 715 – 716 zákona č. 40/1964 Sb. – obč. zákoníku. Dohoda o výměně musí být písemná a musí s ní souhlasit pronajímatelé. Po novele občanského zákoníku, platné od 1. listopadu 2011, již nelze případný nesouhlas pronajímatele nahradit rozsudkem soudu. Žádost o schválení výměny obecního bytu se podává na předepsaném formuláři oddělení správy bytů OBP.  Každá výměna je podrobně přezkoumávána, zejména z toho hlediska, zda se nejedná o výměnu fingovanou.

 

Jak se provádí převod nájmu bytu při úmrtí nájemce nebo jeho odstěhování?

V případě společného nájmu (na nájemní smlouvě jsou uvedeni dva nebo více nájemců) přechází v případě úmrtí nebo odstěhování jednoho z nájemců nájem na druhého (ostatní) nájemce. Žádost o provedení změny na nájemní smlouvě se podává na oddělení správy bytů OBP, změna počtu osob v bytě je třeba rovněž ohlásit správní společnosti Centra, která spravuje obecní byty.

V případě jednoho nájemce (ostatní osoby bydlící v bytě jsou hlášeny evidenčně – „na služby“, ale nejsou uvedeny na nájemní smlouvě), je postup jiný. Nájem přechází na spolubydlící osobu/osoby (rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka; je-li touto osobou někdo jiný, je třeba písemný souhlas nájemce s jeho bydlením v bytě), pokud žily s nájemcem v době jeho smrti  a nemají vlastní byt.  Podle novely občanského zákoníku, platné od 1. listopadu 2011, je přechod nájmu možný jen v případě úmrtí nájemce, a to pouze na dobu určitou 2 roky. Žádost o přechod nájmu se podává na oddělení správy bytů OBP.

Samostatnou kapitolou je tzv. rozšíření nájmu. To se např. provádí při privatizaci bytové jednotky, tak, aby bylo umožněno lepší financování bytu. Žádost o rozšíření nájmu se podává rovněž oddělení správy bytů OBP.

Má nájemce bytu vůči pronajímateli nějakou oznamovací povinnost?

Nájemce bytu je povinen pronajímateli oznámit písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že změna potrvá déle než 2 měsíce. Pokud tak neučiní ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost (§ 689 obč. zákoníku). A tady pozor – hrubé porušení povinností  je výpovědním důvodem bez přivolení soudu.

Pronajímatel má také právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly byt řádně užívat a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.

Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě, spojenou se složitou dosažitelnosti své osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli (tedy opět správní společnosti Centra). Současně sdělí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí přístupnost bytu.