Programové prohlášení Rady městské části Praha 5 pro volební období 2014 – 2018

IMG_0339 18. 05. 2015

Minulý měsíc přijala Rada městské části (Rada MČ) programové prohlášení pro nynější volební období. Současná koalice jím definuje své hlavní úkoly, které se zavazuje splnit do roku 2018. Jedná se tak o základní strategický dokument, udávající směr dalšímu rozvoji naší městské části. Vztahuje se nejen k ve všem oblastem fungování Prahy 5, ale především ovlivňuje život místních obyvatel. Při jeho sestavování byl proto brán co největší zřetel na jejich názory.

Cílem vedení radnice je dosáhnout rozvoje městské části jako přitažlivé a vstřícné pro všechny věkové i sociální skupiny. Chce toho dosáhnout především jejím všestranným rozvojem a tím i postupným zlepšováním kvality podmínek pro spokojený život všech jejích obyvatel.

Níže naleznete stručný souhrn priorit Rady MČ, které jsou členěné do tematických kapitol. Plné znění naleznete na webových stránkách radnice v hlavním menu v sekci Zastupitelstvo a rada, podkapitola Programové prohlášení rady – www.praha5.cz.

Oblast financí a rozpočtu

V následujících letech bude nutné kontrolovat výdaje a hledat možnosti pro zvýšení příjmů do obecní pokladny. Naším cílem je zabezpečit transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky. Mimo dalších se budeme řídit zásadou, že běžné výdaje rozpočtujeme pouze do výše rozpočtových příjmů, prostřednictvím důsledného podložení rozpočtových výdajů skutečnými potřebami Prahy 5.Rozpočet městské části Praha 5 je základní veličinou, která přímo i nepřímo ovlivňuje životy všech našich občanů. Proto Rada městské části považuje veřejné a transparentní hospodaření s finančními prostředky za samozřejmost a v průběhu celého svého volebního období se tímto bude řídit.

Oblast majetku a investic

Finanční příjmy městské části Praha 5 včetně transferů ze státního rozpočtu i rozpočtu hl. m. Prahy nestačí na pokrytí všech výdajů, které městská část potřebuje k realizaci všech potřeb občanů. Je tedy nutné zajistit efektivní správou majetku další výnosy pro zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje městské části s přihlédnutím k sociálním a komunitním aspektům.

Školství

S ohledem na demografický vývoj připravíme dlouhodobou strategii školství pro MČ Praha 5. Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol), budeme prosazovat zachování stávajících mateřských a základních škol. Podpoříme zřizování a financování funkce asistenta pedagoga na našich školách. Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy všem generacím a realizovat tak svůj komunitní potenciál.

Oblast podnikání

Podpora podnikatelů je prioritou městské části Praha 5. Cílená pomoc především začínajícím podnikatelům je investicí do budoucích projektů a udržitelného rozvoje. Chceme zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi podnikateli a  úřadem. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání, stejně jako podpoříme model sociálního podnikání, tj. integraci osob znevýhodněných na pracovním trhu.

Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů

Plán rozvoje sociálních služeb upravíme tak, aby skutečně odpovídal slovu komunitní. Při tvorbě tohoto komunitního plánu povedeme pravidelně diskuzi s občanskou společností a s neziskovým sektorem s cílem naplnit tento komunitní plán obsahem podle nastavených pilířů: senioři, rodiny s dětmi, etnické menšiny, zdravotně postižení, prevence sociálně patologických jevů, nezaměstnaní a ostatní skupiny. Budeme při těchto aktivitách dále spolupracovat s neziskovými organizacemi.

Ochrana životního prostředí a územní rozvoj

Naše městská část má unikátní přírodní a pestrý historický ráz, díky němuž je vyhledávané a vysoce oceňované místo k životu. Cítíme zodpovědnost za jejich zachování a chceme je nejen chránit, ale i podpořit jejich rozvoj. Chceme proto v územním rozvoji vytvořit podmínky a nastavit mantinely, které s nimi budou v souladu. Především pak ve spolupráci s občany a odbornou veřejností plánujeme vytvoření ucelené koncepce územního rozvoje Prahy 5, která bude vizí s jasným systémem a pravidly.

Oblast veřejného prostoru a zeleně

Naším krédem je čistota a kvalita, a to především při úklidu chodníků a ulic. Naše parky se stanou místem klidu a zeleně nejenom pro maminky s dětmi a seniory. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany a rozvoje. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón. Prosadíme zjednodušení parkovacího systému v celé Praze a zavedeme nový parkovací systém v centru Prahy 5 v nejzatíženějších zónách. Rozšíříme pěší zónu Anděl.

Otevřená radnice

Otevřená radnice Prahy 5 představuje otevřenou a pravdivou komunikaci s občany. Vždy a včas budeme objektivně informovat o dění na radnici.  Samozřejmostí je zabezpečení transparentní realizace všech veřejných zakázek městské části i efektivní využívání dotačních projektů pro další rozvoj městské části, včetně navazování perspektivních mezinárodních partnerství. Otevřená radnice aktivně podporuje podnikatele, nestátní neziskové organizace i mládežnické organizace na Praze 5. Podílí se také na rozvoji informačních nástrojů pro podporu jednotlivých procesů v chodu městské části.