Vedení Prahy 5 vychází v privatizaci obecních bytů občanům vstříc

cervenvejmelka 14. 06. 2012
Stovky bytů, především v centrální části Smíchova, v roce 2012 změní majitele. Radnice Prahy 5 vyšla vstříc žádostem občanů a další vlna privatizace obecního bytového fondu je na základě usnesení zastupitelstva již v plném běhu.

V letošním roce by se mělo privatizovat 117 bytů v domech jako celek, do konce května bylo nabídnuto oprávněným nájemcům nebo bylo těsně před nabídkou 63. U prodeje bytů do osobního vlastnictví bylo ke stejnému datu nabídnuto nebo bylo těsně před odesláním nabídky 552 bytů z celkového počtu 777.

„Privatizace bytového fondu probíhá dlouhodobě a hlavní vlna proběhla ještě před naším příchodem na radnici. Dokončení privatizace je součástí programového prohlášení Rady MČ Praha 5 a je samozřejmě v zájmu oprávněných nájemců,“ říká starosta MUDr. Radek Klíma. „Soukromý vlastník navíc bývá zpravidla lepším správcem bytového fondu než veřejný sektor.“ Nezanedbatelným plusem je i příliv financí do obecní kasy, kde oproti loňskému roku chybí část magistrátní dotace ve výši 59 milionů korun.

Zajímavé slevy

Ceny privatizovaných bytů, ve kterých je započítán spoluvlastnický podíl na společných částech budovy (například chodby a sklepy) i odpovídající spoluvlastnický podíl na převáděných pozemcích včetně předzahrádek a funkčně souvisejících pozemků, vycházejí ze znaleckých posudků tržní hodnoty nemovitostí, tedy bytů obsazených oprávněnými nájemci. „Cena za metr čtvereční se v současné době podle lokality pohybuje od 16 do 20 tisíc korun,“ informuje zástupce starosty Ing. Jiří Vejmelka. „Při stanovení ceny stavebních pozemků vychází znalec z cenové mapy pozemků.“ Kupující musí podle kupní smlouvy zaplatit  celou kupní cenu, splátkový kalendář není možný.  Oprávnění nájemníci mohou získat z celkové sumy až 10 % slevu. Tu získá majitel bytu, pokud se zaváže, že nepřevede vlastnictví k bytové jednotce na jinou osobu dříve než po uplynutí pěti let. „U závazku na čtyři roky činí sleva 9 % a na tři 8 %. Městská část se tímto opatření jistí proti případným spekulacím s privatizovanými byty,“ vysvětluje Ing. Jiří Vejmelka. Sleva bude kupujícímu poskytnuta pouze v případě, pokud ve lhůtě jednoho roku od uplynutí jím zvoleného období písemně požádá Prahu 5 o její poskytnutí a doloží splnění podmínky nepřevedení vlastnictví k bytové jednotce předložením výpisu z katastru nemovitostí. Jinak nárok na tuto slevu zanikne!

 Pozor na dluhy!

A jak v praxi vypadá odprodej bytové jednotky? Prostřednictvím správcovské firmy Centra obdrží oprávnění nájemníci nabídku k odkoupení. „Občany musím upozornit, že pokud dluží městské části například za nájem nebo mají dluh z prodlení, nebudou vyzváni k privatizaci bytové jednotky!“ upozorňuje Zina Porkertová, pověřená vedením Oddělení prodeje nemovitostí a privatizace MČ Praha 5. „Je tedy na každém nájemníkovi, aby se informoval, zda nemá vůči Praze 5 nějaké závazky. Po převzetí písemné nabídky včetně vzorové smlouvy má oprávněný nájemník 60 dnů na akceptaci nabídky. Pokud tak učiní, po schválení prodeje Zastupitelstvem se podepíše kupní smlouva a dojde k uhrazení kupní ceny.“

Další kroky již řídí Centra, která svolá první schůzi majitelů bytů, kteří za účasti notáře založí Společenství vlastníků jednotek.

„V říjnu by mělo zastupitelstvo schválit další seznam domů, kde se zahájí prodej. Předběžně by se mělo jednat minimálně o 15 domů,“ informuje Ing. Jiří Vejmelka. Dobrou zprávou také je, že se připravuje i prodej půdních vestaveb, které si na vlastní náklady stavebníci upravili na bytové jednotky. Někde však mohou zdržet celou privatizaci domů, protože podle schválených Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 (viz www.praha5.cz) se mohou prodávat pouze dostavěné půdní vestavby. (md)

 

Jak je to s nájemným?

Někteří oprávnění nájemníci již odmítli nabídku k odkoupení bytu od Prahy 5. V takovém případě se Praha 5, jako majitel bytu, stává členem vzniklého Společenství vlastníků jednotek (SVJ). A stávající nájemníky určitě bude zajímat, zda nedojde ke zvýšení nájemného.

Nájemné v bytech MČ Praha 5 je buď smluvní (je určeno smluvně), nebo vychází z cenového předpisu (tzv. regulované). To vychází ze zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů, který upravuje postup v přechodném období, které v Praze končí 31. 12. 2012. Maximální výše regulovaného nájemného na většině území MČ Praha 5 pro rok 2012 činí 141,02 Kč/m2/měsíc.

Od 1. 1. 2013 bude na území Prahy nájemné určeno na základě dohody pronajímatele (většinou soukromého) a nájemce. V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne soud, který určí nájemné v místě a čase obvyklé.

 

 

Rámeček

Počet prodaných bytů v Praze 5 za 5 let

 

rok počet bytů

2007

228

2008

148

2009

77

2010

85

2011

301