Začátek konce, nebo záchrany usedlosti Cibulka?

duben15cibulkazborena 15. 04. 2015
Usedlost Cibulka má bohatou historii od 14. století a získala svou podobu empírového zámečku s hospodářskými budovami a stájemi v 19. století. V přilehlém romanticky upraveném areálu se nacházela řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století. Významným přelomem byl rok 1817, kdy se novým majitelem stal poslední pasovský kníže-biskup Leopold Leonhard Raymund Reichsgraf Joseph Thun-Hohenstein (pohřben je na Malostranském hřbitově). Poslední majitel statek odprodal Praze roku 1922.

V 70. letech Praha ještě provedla rekonstrukce Cibulky a postavila například dřevěný altán. Město pak usedlost předalo do majetku Svazarmu a Automotoklub ji využíval jako skladovací objekt a nájemní byty. Po roce 1989 ústřední výbor Svazarmu rozhodl o předání některého majetku do rukou Ústředního automotoklubu (ÚAMK), který zprivatizoval Oldřich Vaníček na akciovou společnost, kde je jediným akcionářem. Takto se zámeček Cibulka octl v soukromých rukách. Po letech chátrání se  díky dohodě s majitelem 2013 stala Cibulka útočištěm kulturních squatterů, kteří usedlost alespoň trochu opravují a také chrání před vypálením a rabováním.

„V současné době se usedlost Cibulka nachází v žalostném stavu. Majitel nemá na údržbu v objemu stovek milionů korun finance a bohužel nevyužívá granty na údržbu a rekonstrukci, které by mu jako vlastníkovi kulturní památky mohly pomoci,“ říká Pavel Karous z Cibulek a pokračuje: „Místní občané se obávají, že majitel nechává usedlost Cibulku devastovat, aby ztratila památkovou ochranu a pozemek mohl majitel volně komerčně vytěžit. Také pražský magistrát, radnice Prahy 5 a bohužel i Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav už desetiletí nic nekonají, přestože by měly na vyvlastnění právo, a jen pasivně tolerují devastaci Cibulky.“

Tripartita pro záchranu

Po nových volbách v roce 2014 mají pražský magistrát i Praha 5 asi poslední šanci Cibulku zachránit, a to buď dohodou s majitelem, nebo vyvlastněním jeho objektu. Protože silové řešení vyvlastnění je problémové a pomalé, a navíc by majitel mohl pod tlakem Cibulku ještě více zdevastovat nebo prodat novému, možná horšímu majiteli, pokouší se skupina politiků a občanů formulovat podmínky dohody spolupráce o obnově a naplnění usedlosti dlouhodobým programem „sociálního a kulturního komunitního centra Cibulek a Prahy“.

Základem dohody by byla změna akciové společnosti na obecně prospěšnou společnost, která by byla již transparentní a demokratická ve formátu tzv. tripartity. Hlavním úkolem obecně prospěšné společnosti by bylo mezi politiky Prahy5 aMagistrátem hl. m. Prahy, dále Národním památkovým ústavem, majitelem a místními spolky, formulovat ekonomicky reálné varianty revitalizace. Je jasné, že minulá vize komerčního hotelu byla nereálná a památkový zanedbaný objekt potřebuje veřejné prostředky na veřejnou funkci.

„Pan Vaníček by měl jako gesto dobré vůle prodat nebo předat Praze Čínský pavilón a za získané prostředky ho opravit,“ navrhuje Pavel Peterka ze Sdružení Cibulka, které bylo v roce 2014 hybatelem velké petice za záchranu Cibulky.

V únoru 2015 vyvolal odbor hlavního města Prahy místní šetření ke kontrole plnění povinností vlastníka kulturní památky. V březnu 2015 Komise pro kulturu a památky Rady MČ Praha 5 provedla místní šetření, kterého se zúčastnili také místní občané i zástupce majitele.

Radní pro kulturu Prahy 5 Petr Hnyk (SZ) vyhlásil na březnovém zastupitelstvu při schvalování rozpočtu radnice na letošní rok, že grantové schéma pro památky (bohužel tradičně v malé výši cca 150 tis. Kč) mohou spolky i majitel použít na studie revitalizace. Spolky z Cibulky, současný majitel nebo již tripartita by mohly požádat radnici o financování alternativního projektu revitalizace usedlosti Cibulka. Z grantu je vhodné zaplatit právní služby za sepsání dohody s majitelem, posudky statiky budov a odhad zbytkové ceny objektu v roce 2015 jako možného vkladu do obecně prospěšné společnosti Cibulka. Grant by měl také zaplatit úvodní studie pro varianty využití Cibulky jako „kulturního a sociálního komunitního centra“ Prahy. Radnice Prahy 5 v dubnu připravuje diskuzi zainteresovaných stran k návrhu revitalizace usedlosti Cibulka.

Ondřej Velek (SZ), zastupitel MČ Praha 5

 

Vznikne ve zdevastované usedlosti komunitní centrum? Foto: Pavel Rous