Změna v postupu při přidělování čísel popisných

unorpopisnecislo 06. 02. 2012
Nová povinnost čeká na stavebníky, kteří musí stavební úřadu předložit údaje určující polohu definičního bodu a adresního místa jejich stavby.

Změna vyplývá z nově přijatého zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech a z novelizace stavebního zákona, zejména § 121. V tomto ustanovení v odst. 1 je stanovena povinnost stavebníka předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby dle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Obsah těchto pojmů je stanoven ve výše citovaném zákoně o základních registrech následovně: podle § 29 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/2009 Sb. je adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu; podle § 32 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb. je definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu. V něm vyznačí údaje dle zák. č. 111/2009 Sb., tj. adresní místo (zjednodušeně místo vstupu do domu) a definiční bod stavby (bod vyznačený přibližně v těžišti – středu stavby).

O čísla žádá stavební úřad

V § 121 odst. 2 stavebního zákona je pak stanovena nová povinnost pro stavební úřady. Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, vyzve písemně stavební úřad – po předložení podkladů uvedených v § 121 odst. 1 stavebního zákona – příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. O přidělení čísel tak již nežádá stavebník, ale nově stavební úřad, který následně bude stavbu, včetně čísla popisného, definičního bodu a adresního místa vnášet do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Z tohoto důvodu budou stavebníci vyzýváni, aby k závěrečné kontrolní prohlídce staveb dokládali 2 x geometrický plán. V jednom vyhotovení budou povinně vyznačeny adresní místo a definiční bod (viz výše), druhé vyhotovení bude přílohou žádosti o přidělení čísla popisného, kterou bude stavební úřad zasílat odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy.

Povinnost nechat si vyhotovit tabulku s přiděleným číslem popisným (případně evidenčním nebo orientačním) a označit jím budovu dle platných předpisů, zůstává i nadále povinností stavebníka, případně vlastníka budovy. Rovněž povinnost vlastníka stavby, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí, vnést ji do této evidence, není výše uvedenými ustanoveními dotčena. (red)