Tiráž časopisu Pětka

radnice

Časopis Pětka je oficiálním radničním měsíčníkem MČ Praha 5

  • Periodický tisk územního samosprávního celku
  • Registrační číslo: MK ČR E 20262
  • MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111
  • Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005, fax: 257 325 132
  • E-mail: redakce@praha5.cz
  • www.praha5.cz

Šéfredaktor: Tomáš Kňourek

Redakční rada: N. Priečinská (předsedkyně), O. Kreidl, L. Herold, P. Lachnit, P. Malík, J. Matoušek, J. Martínek, N. Priečinská, O. Velek, J. Trojánek

Redakce: Jitka Drmolová

Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři • Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.• Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační. • MČ Praha 5 nenese odpovědnost za jakékoli materiály reklamního či jiného charakteru vložené do časopisu.

Náklad: 48 000 výtisků 

Elektronická verze na www.ipetka.cz 

Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1

Linka kontroly distribuce: 257 000 952 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo).