Volba prezidenta 2018

volby

Volbu prezidenta republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, publikovaným ve sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. dne 28. srpna 2017. Volba se koná ve dvou dnech: v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00hod. do 14:00hod. Případné druhé kolo volby by se uskutečnilo v pátek 26. ledna 2018 od 14:00hod do 22:00hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00hod. do 14:00hod.

 

Podmínky a způsob hlasování při volbě prezidenta republiky 2018

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. V těchto volbách nemůže volit občan jiného státu.

Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. V době kdy budou volební místnosti otevřeny, bude u Úřadu MČ Praha 5 fungovat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru živnostenského a občanskosprávních agend, které sídlí v přízemí budovy ve Štefánikově 13-15. Zde je možno požádat o vydání občanského průkazu na počkání s platností jeden měsíc. Správní poplatek činí 100kč. Vzhledem k tomu, že nebude na místě zajištěn fotograf, je třeba si s sebou přinést dvě odpovídající fotografie. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, bude do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně dopsán okrskovou volební komisí a hlasování mu bude umožněno.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta tj. do 5. ledna 2018. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu, nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem tj. do 10. ledna 2018 do 16:00hod. Obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče může voličský průkaz předat nejdříve 15 dnů před dnem volby prezidenta republiky tj. 28. prosince 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s volebním průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. V případě druhého kola volby prezidenta republiky, lze žádost podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta tj. do 19. ledna 2018. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu, nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem tj. do 24. ledna 2018 do 16:00hod.

Upozornění pro voliče

Upozorňujeme občany městské části Praha 5, kteří se nechali při některých z minulých voleb zapsat v zahraničí do Zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR, nenechali se dosud z tohoto zvláštního seznamu vyškrtnout a chtějí se účastnit volby prezidenta v ČR, že v důsledku tohoto zápisu byli vyškrtnuti ze stálého seznamu vedeného Úřadem městské části Praha 5. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a o tomto vyškrtnutí předložit Úřadu městské části Praha 5 (odboru živnostenskému a občanskosprávních agend) potvrzení ze zastupitelského úřadu před volbou prezidenta. Bez tohoto potvrzení nemůže obecní úřad voliče zpět do stálého seznamu zanést.

Hlasovací lístek

Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. U kandidáta musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále se uvede, zda jde o kandidáta navrženého navrhujícími poslanci nebo navrhujícími senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny před dnem volby prezidenta a v den volby prezidenta všem okrskovým volebním komisím.

Pro případné druhé kolo volby se hlasovací lístky voličům nedistribuují, ale dostanou je přímo ve volební místnosti.

Volební místnost

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených otiskem úředního razítka obecního úřadu, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a zákonem č. 275/2012 sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonu, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí. Ve volební místnosti jsou pro vložení hlasovacího lístku do obálky opatřené otiskem úředního razítka obecního úřadu určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „VZOR“ a prohlášení o vzdání se kandidatury, popřípadě informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byly doručeny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, a informace o tiskových chybách s uvedením správného údaje.

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky. Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený, a hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky. Dále je hlas voliče neplatný, jeli v obálce vloženo několik hlasovací lístků.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Po návratu do volební místnosti učiní záznam do výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu.

V Úřadu městské části Praha 5 žádosti o hlasování výše popsaným způsobem přijímají u odboru živnostenského a občanskosprávních agend paní Helena Obuchovová tel.: 257 000 316, e – mail: helena.obuchovova@praha5.cz, nebo

paní Hana Havlíková tel.: 257 000 196, e-mail: hana.havlikova@praha5.cz. Od občana je potřebné získat tyto informace: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poschodí, ve kterém se byt nachází a jakým způsobem se OVK dostane do domu. Vhodné je uvést také telefonní spojení na žadatele. Občany prosíme, aby institut přenosné volební schránky nezneužívali.

  • Kdy a kde zažádat o občanský průkaz:

Jestliže má volič – občan ČR neplatný občanský průkaz (OP), cestovní pas, na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odboru živnostenského a občanskosprávních agend, ÚMČ Praha 5 (Štefánikova 13-15, přízemí) mu bude na počkání vyhotoven OP s platností na jeden měsíc. Nutno mít 2 ks odpovídajících fotografií a jiný doklad totožnosti, např. rodný list, řidičský průkaz, a 100,-Kč na správní poplatek (Položka 8, písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  • Termíny 1. zasedání a školení okrskových volebních komisí

První zasedání se uskuteční dne 21. prosince 2017 ve čtvrtek:

OVK č. 5001 – 5014                 od 8:30 – 9:15 hod.

OVK č. 5015 – 5028                 od 9:30 – 10:15 hod.

OVK č. 5029 – 5042                 od 10:30 – 11:15 hod.

OVK č. 5043 – 5055                 od 12:30 – 13:15 hod.

OVK č. 5056 – 5068                 od 13:30 – 14:15 hod.

OVK č. 5069 – 5081                 od 14:30 – 15:15 hod.

Školení okrskových volební komisí, kterého se účastní zapisovatel, předseda a místo předseda se uskuteční ve dnech:

  1. ledna 2018 ve středu: OVK č. 5001 – 5022 od 9:00 – 12:30 hod.
  2. ledna 2018 ve čtvrtek: OVK č. 5023 – 5044 od 9:00 – 12:30 hod.
  3. ledna 2018 ve čtvrtek: OVK č. 5045 – 5067 od 9:00 – 12:30 hod.
  4. ledna 2018 v pátek: OVK č. 5068 – 5081 od 9:00 – 12:30 hod.

 

Kontakty na zaměstnance

Všeobecné volební dotazy:

Mgr. Veronika Provinská

Tel. č. 257 000 992

e-mail: veronika.provinska@praha5.cz

 

Anna Kováčová

Tel. č. 257 000 991

e-mail: anna.kovacova@praha5.cz

 

Alena Kováčová

Tel. č. 257 000 457

e-mail: alena.kovacova@praha5.cz

 

Informace k voličským průkazům:

Jarmila Zelenková

Tel. č. 257 000 893

e-mail: Jarmila.zelenkova@praha5.cz

 

Anna Matochová, DiS.

Tel. č. 257 000 867

e-mail: anna.matochova@praha5.cz

 

Objednávka přenosné volební schránky:

Hana Havlíková

Tel. č. 257 000 196

e-mail: hana.havlikova@praha5.cz

 

Helena Obuchovová

Tel. č. 257 000 316

e-mail: helena.obuchovova@praha5.cz