Radnice vyhlásila grantové programy

radnice

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 v hodnotě téměř devět milionů korun.

Jedná se o tyto oblasti:

Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti

 • podpora pravidelné i jednorázové společenské a zájmové činnosti vyplňující volný čas občanů MČ Praha 5: integrační projekty, motivační programy, volnočasové aktivity, rekondiční pobyty

Prevence na podporu protidrogové politiky MČ Praha 5

 • služby specifické protidrogové prevence – léčba, následná péče, Harm Reduction – adiktologické služby

Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 v tematických okruzích

 • program „Spokojené stáří“
 • program „Život bez bariér“
 • program „Aktivní dětství“
 • program „Život bez předsudků“

Místo pro život a ekologické programy v následujících 5 tematických oblastech

 • Ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5
 • Péče o zeleň Prahy 5 tj. na náklady spojené s realizací terénních akcí
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5
 • Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5
 • Založení komunitních zahrad

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v oblasti školství 

 Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5

 • podpora drobného podnikání na Praze 5
 • rozvoj řemesel – workshopy, semináře, dílny
 • Spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi
 • podpora sociálního podnikání (např. chráněných dílem) s efektem pro občany a návštěvníky MČ Praha 5
 • projekty podpory šetrného podnikání (propagace a zavádění energetických úspor, rozvoj malých obnovitelných zdrojů energie, zavádění biopotravin a farmářských trhů)
 • rozvoj šetrné dopravy, zavádění elektro mobility, půjčoven kol, car-sharingu (sdílení aut)
 • projekty konkrétně podporující vznik, rozvoj a inovaci malého a středního podnikání na Praze 5

Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5

 • podpora občanských spolků na území Prahy 5
 • rozvoj občanské společnosti – spolkový život, semináře, happeningy atd.
 • podpora spolupráce mezi jednotlivými částmi občanské společnosti
 • podpora vzniku nových aktivit pro občany a návštěvníky MČ Praha 5
 • navázání spolupráce mezi ÚMČ Praha 5 a komunitními spolky působícími v MČ Praha 5
 • podpora angažovanosti a nárůstu zájmu o lokální témata
 • projekty přispívající k vzniku občansky angažovaného prostředí a podporující vznik a rozvoj občanského sektoru v Praze 5 a vztahu k dané lokalitě

Dotační programy na podporu sportu

 • Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení – jednoletá dotace
 • Sportování mládeže – dvouletá dotace
 • Sportování mládeže – jednoletá dotace
 • Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené – dvouletá dotace
 • Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené – jednoletá dotace

Podpora zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5

 • Podpora zachování a obnovy kulturních či technických památek a nemovitostí v památkových zónách na území MČ Praha 5 tak, aby byly trvalou součástí kulturního dědictví pro příští generace.

 Podpora kulturních aktivit na území MČ Praha 5

 • Jednorázové kulturní aktivity na území MČ Praha 5
 • Celoroční kulturní aktivity na území MČ Praha 5
 • Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních akcích v zahraničí

 

Žádosti je nutné podat do 15. 2. 2018.