Co viděla kněžna Libuše? Aneb co přinese rozvoj smíchovského břehu

8_9_územní rozvoj Knížecí - Lihovar1

Na listopadovém zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 byl schválen příspěvek na restaurování fresky Libuše na jednom z domů na Janáčkově nábřeží.

Rozměrná freska na výšku celého patra zachycuje všem dobře známý výjev ze Starých pověstí českých. Libuše v bílém rouchu vztahuje paži před sebe a pronáší věštbu: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se dotýká“. Dívala se prý z Vyšehradu. Co tehdy spatřila a co si představovala před těmi více než 1000 lety? Zřejmě svůj zrak upírala do dálky po proudu řeky a viděla věže Pražského hradu. A pod ním asi i Malou Stranu, rámovanou svahy Petřína. To je ikonická veduta města, již staletí se skoro nemění a snad ji opravdu vnímala takto.

Co ale viděla, pokud se její zrak stočil více doleva a klouzal po levém břehu řeky od Petřína až k Barrandovské skále? Je to vlastně území, které měla nejblíže, přímo pod sebou. Území v rámci Prahy poměrně mladé, které procházelo prudkým vývojem. Až do 19. století pole, louky, sady a vinice a mezi nimi malé osady a usedlosti. Pak rychlý nástup průmyslu, továrny, vznik města, příchod železnice. A ve 20. století další bouřlivý rozvoj, rozšiřování území a postupně ústup od průmyslové výroby a začátek přestavby zanedbaných lokalit. Těžko hádat, do které doby se mohla Libuše zahledět. Pokud i v pohledu na Prahu 5 platí to „město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká“, pak možná hleděla do opravdu daleké budoucnosti, která je ještě před námi. Protože právě při pohledu z Vyšehradu vidíme snad ta největší rozvojová území naší městské části. V současné době jde o nejrychleji se rozvíjející území celé Prahy, které v několika letech projde obrovskou proměnou.

Spousta projektů

Opusťme teď na chvíli Libuši a podívejme se, kolik projektů se vlastně řeší v území od prostoru Na Knížecí po lihovar na Zlíchově. Na ploše Českých drah v prostoru bývalého kolejiště a skladů vzniká ambiciózní projekt Smíchov City. Záměrem je pokračování města ve struktuře blokové zástavby, ale v moderním výrazu. Osou bude pěší bulvár v severojižním směru a skladba domů, parků a veřejných prostorů by měla nabídnout mix všech funkcí, potřebných pro přirozené fungování města. Do podoby projektu se v rámci rozsáhlé participace zapojila i veřejnost. Do územního řízení jsou projektově připraveny první dva bloky v lokalitě Na Knížecí. Investor chystá v území soutěž na administrativní komplex a městská část soutěž na novou základní školu. „Věříme, že dvě mezinárodní soutěže do území přinesou očekávanou kvalitu,“ předpokládá starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09).

Na Knížecí má vzniknout i nová administrativní budova podél ulice Za Ženskými domovy. V prostoru lihovaru Zlíchov se již velmi dlouho připravuje projekt Zlatý lihovar. Jde o velmi citlivé území – jižní brána do Prahy, exponované místo s výhledem na Pražský hrad i Vyšehrad. Investor by na jižním cípu rád postavil vysokou budovu. V areálu zachovává původní varnu a komín, jinak zde plánuje celkem objemný bytový projekt s rozsáhlou vybaveností v parteru budov. Vedle Zlatého lihovaru navazují severním směrem další dvě velká rozvojová území mezi Nádražní a Strakonickou, každé o délce asi 300 metrů. Z nich konkrétní podobu v současnosti hledá severnější část, takzvaný Polyfunkční areál Smíchov, podobně jako u lihovaru investor uvažuje o velmi rozsáhlé zástavbě.

Zajímavý projekt byl městské části představen jako podnět na změnu územního plánu v areálu dnešního Erpetu, jižně od železničního mostu. Jedná se o bytový komplex doplněný zeleným pásem a promenádou podél řeky s obchody, kavárnami a restauracemi s nabídkou rekreačního využití v těsném kontaktu s řekou. Územím prochází příčná osa zakončená plánovanou severní lávkou na Císařskou louku. Projekt nese název Šemíkův břeh (zase se vracíme k pověstem). Vedlejší území přístavu by mělo vedle přístavních funkcí umožnit i stavbu obytného souboru a pokračování promenády s obchody a restauracemi. V bloku s bývalou mlékárnou mezi Nádražní a Strakonickou před nádražím se připravuje konverze budovy mlékárny a vznik administrativního objektu, doplněného o další funkce v parteru.

Důraz na nové školy

Celé území severně od lihovaru až k železničnímu mostu je dnes pod stavební uzávěrou a pro její odstranění chce městská část prosadit některé urbanistické zásahy. Například protažení ulice Na Plzeňce ze Strakonické až do Nádražní a výškové zarovnání prohlubně v této oblasti. Ulice Na Plzeňce by pak měla být příčnou spojnicí do rekreačního území Císařské louky. Podél této ulice jsou připravovány dva projekty bytových domů. Další projekt by měl vzniknout v území mezi Strakonickou, Nádražní a jižním obloukem železnice, zatím nese název Projekt Strakonická a bude brzy představen ve výboru územního rozvoje. Investor na jeho podobu uspořádal mezinárodní soutěž. Severním směrem se již dostáváme přes železnici na pozemek na rohu Nádražní a U Železničního mostu vedle mateřské školy, na kterém má být postavena administrativní budova Nádražní. Mezi náplavkou a železničním mostem je očekáván projekt hotelu. Na budoucí hotel pak přímo navazuje prostor smíchovské náplavky. Nápad s kolem je již minulostí, a tak se městská část bude zabývat jejím využitím.

„Záměrů v území je opravdu hodně. Přibude více než deset tisíc obyvatel a spousta administrativních i komerčních ploch – vlastně takové menší okresní město. Za jeden z hlavních úkolů považujeme to, abychom dokázali prosadit vybudování potřeb- ných nekomerčních služeb a vybavenosti, které jsou pro dobré fungování celku nezbytné. Především tím myslím nároky školství, protože mateřské i základní školy jsou nutností, kterou nelze odložit v čase ani umístit jinam,“ říká předsedkyně výboru územního rozvoje RMČ Praha 5 Zuzana Hamanová (DJK). Právě proto pátá městská část připravuje i architektonickou soutěž na nový školní areál v této nové části Smíchova.

Ze smíchovského nádraží moderní dopravní terminál
„Pro celé území je dále zcela zásadní řešení dopravní infrastruktury,“ upozorňuje radní pro dopravu Prahy 5 Tomáš Homola (DJK). „Řešení musí umožnit vznik nového náměstí Na Knížecí a především pak ze smíchovského nádraží vytvořit moderní přestupní terminál, propojující všechny druhy městské, příměstské i dálkové dopravy.“ Zadání se snaží řešit Studie dopravních uzlů, kterou nechává pořídit pražský magistrát u Institutu plánování a rozvoje (IPR). Součástí studie bude i návrh předpro- storu nádraží Smíchov a vztah mezi ulicemi Nádražní a Strakonickou. IPR předpokládá rozšíření ulice Nádražní a její proměnu na městskou třídu se stromořadím.

Starosta Pavel Richter shrnuje: „Rozvojové území Smíchova v této době představuje z pohledu výstavby města obrovskou výzvu. Výsledek bude záležet na mnoha subjektech – na investorech, projektantech, stavebních firmách, státní správě, samosprávě, na postojích městské části i magistrátu a ve značné míře i na tom, zda se podaří nastavit ustálený legislativní rámec pro povolování staveb. Všichni zúčastnění by uvítali jasně definovaná pravidla, která se nemění. Jsem přesvědčen, že zdravé město se musí rozvíjet a má se v něm stavět. Praha 5 má pro utváření své budoucí podoby jedinečnou příležitost.“

Část z toho, co má územní rozvoj Smíchova přinést, je v současné době vystavena na modelech ve výstavní síni v CAMP – Centru architektury a městského plánování na IPR, v ulici Vyšehradská 57, Praha 2. V CAMP se podařilo vytvořit inspirativní výstavní a diskusní prostor, výstava potrvá až do konce ledna 2018 a jistě stojí za návštěvu.