Na Neklance vládne relax a pohoda

odlehčovací služby

Dům sociálních služeb Na Neklance 15 s registrovanou sociální službou – pobytovým odlehčovacím zařízením pro seniory od 60 let – je nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.

Dům slouží svým klientům již 16 let. Vedle pedikúr a masáží, které velmi rádi navštěvují senioři z blízkého okolí, zejména z Prahy 5, zde najdete odlehčovací pobytové služby, které jsou vyhledávány rodinami a jejich seniory nebo seniory samotnými, především z Prahy 5, ale i z jiných městských částí, kteří potřebují zajistit nepřetržitou péči. Odlehčení můžeme vnímat ze dvou hledisek: jednak z pohledu pečující osoby, která je tím, kdo potřebuje odlehčit vzhledem k náročnosti poskytování péče druhému.

Nebo slouží tomu, kdo se není schopen již o sebe sám postarat v plném rozsahu či nemá nikoho, kdo by mohl potřebnou péči momentálně zajistit. Ale pokusme se nahlédnout právě do současnosti a praxe tohoto zařízení, které připomíná spíše velký rodinný dům, v němž profesionální tým lékaře, zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje péči o seniory v nepřetržitém provozu. Klienti nacházejí dočasné zázemí a péči, ať už krátkodobě či po delší čas.

Aktivizační programy

Významnou a nepostradatelnou součástí odborných pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které jsou zde poskytovány klientům 24 hodin denně, je koncepce individuálních a skupinových aktivizačních programů zaměřená na komplexní péči o klienta seniora, na jeho psychiku a prožívání.

Klientovi, který sem přichází často z domova nebo z nemocnice s obavou ze změny prostředí a s otázkou, co s ním bude dál, se vytváří nejen simulace domácího prostředí, ale nabízí se i společenský kontakt a aktivity, které řada klientů postrádá, potřebuje a vyhledává. Právě na základě práce a dlouhodobých zkušeností s klient se vytvořilo ve společných prostorách domu, zejména ve společenské místnosti a atriové zahradě, pozitivně naladěné prostředí částečně podle principu „snoezelen“. Ten vznikl v Nizozemsku a znamená vytvoření bezpečného, stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Zde klienti relaxují, cílem je celkové uvolnění, které se navozuje různými prostředky – vůní s prvky aromaterapie, hudbou s prvky muzikoterapie, osvětlením s prvky světelné terapie, teplem a barvami.

Klientům se tak vytváří atmosféra přátelského prostředí, vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Aktivizační pracovnice působí s cílem pomocí stimulačního a relaxačního prostředí umožnit seniorům konkrétní zážitek a uspokojit jejich individuální potřeby. Realizují se zde pohybové aktivity, které nejen přispívají ke zlepšení kognitivních funkcí, ale i pozitivně ovlivňují psychiku klienta, přístup k prožívání, zlepšují vnímání sebe sama. Pozitivní je, že klienti se snaží být v pohybu, chodí rádi cvičit, a to i pravidelně, důraz se klade na procvičení jemné motoriky, kde se oblíbenými staly různé pomůcky, jako jsou posilovače prstů, dlaní, masážní míčky Velký zájem je tradičně i o tréninky paměti a reminiscenční terapie a v neposlední řadě i o relaxaci, která je důležitá pro navození klidu a pocitu pohody klienta.

Pomáhá i canisterapie

Pobyt v takto upravených prostorách příznivě působí na zdraví klientů, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje a u mnohých probouzí zájem. Aktivizační pracovnice se snaží v klientech posilovat pocit důvěry, který je motivuje zapojit se do společných činností, odbourává pocit osamocení a často i beznaděje a strachu. Oblíbenou se stala pro klienty canisterapie založená na přímém kontaktu klienta s psím terapeutem. Klienti společně tráví volný čas, povídají si, hrají společenské hry, vyrábějí dárky pro své známé, zajímají se o kulturu a společenské dění, navazují přátelství. A právě v těchto aktivitách chtějí být zaměstnanci klientům blíž a pomáhat jim vracet se zpět do normálního způsobu života, hledají další stimuly, jak rozvíjet a harmonizovat jejich osobnost a udržovat je v kondici, podporovat radost ze života a dlouhověkost. V tomto směru navázali spolupráci se studenty z jedné střední školy v Praze 5, kteří se věnují aktivizaci seniorů v oblasti techniky a zavádění virtuálních technologií a jejich využití právě pro seniorskou veřejnost.

 

Helena Volechová, ředitelka CSOP Praha 5

 

Pokud uvažujete o pobytu vašeho seniora Na Neklance, kontaktujte vedoucí domu Vendulu Starostovou: tel.: 774 070 102, 775 788 949 nebo 251 551 626, e-mail starostova@csop5.cz