Upozornění pro držitele psích miláčků

4_5_Upozornění pro držitele psích miláčků a FOTO

Upozornění pro držitele psích miláčků – prováděné kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky a splatnost místního poplatku ze psů

V dubnu letošního roku provedl správce místního poplatku ze psů, v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy, další z kontrolních akcí v ulicích na území MČ Praha 5, zaměřené na dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů.

Kontrolováno bylo označení psa evidenční známkou, mikročipem nebo tetováním, a také uvedení poplatníka v Evidenci chovatelů psů vedené MHMP. Bylo zkontrolováno celkem 22 osob, a to při venčení psů. Provedená kontrola přinesla opět neuspokojivé výsledky, neboť pouze u 4 kontrolovaných osob nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Z důvodu nedodržení platné vyhlášky, byly 3 osoby vyzvány ke splnění ohlašovací povinnosti. Další pochybení u 9 osob byla postoupena na místně příslušné úřady, neboť tito držitelé psů měli trvalý pobyt mimo území MČ Praha 5. Absence označení psa evidenční známkou byla zjištěna u 6 držitelů psů, kteří na místě obdrželi ústní napomenutí a doporučení, aby se dostavili ke správci poplatku pro známku novou.

Držitelům psích miláčků proto znovu doporučujeme informace výše uvedené nepodceňovat, neboť kontroly se budou opakovat, a to na celém území MČ Praha 5, a porušení zákonných povinností je sankcionováno.

Správce poplatku dále upozorňuje, že 31. březen 2018 byl posledním dnem první splatnosti místního poplatku ze psů. Jako každoročně byly v polovině března 2018 rozeslány poštovní poukázky všem registrovaným poplatníkům, kterých se tato splatnost týkala. V případě, že jste poplatek do splatnosti neuhradili, probíhá v současné době upozornění na nedoplatek pomocí SMS. Pokud nebude poplatek zaplacen ani po tomto upozornění, vystavujete se vyměření poplatku platebním výměrem, kdy je tento již zvýšen o 100 %. Poplatek je možné uhradit na poště, bezhotovostním převodem nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října č. 4, II. patro, č. dv. 201, pokladní hodiny: pondělí a středa v době 8:00-12:00 hod., 13:00-17:45 hod., úterý, čtvrtek, pátek v době 10:00-12:00 hod.

Při platbách je nutno dodržet variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce, aby mohla být platba řádně zaúčtována.

Pokud jste si vědomi opomenutí ukončení poplatkové povinnosti, např. z důvodu změny trvalého pobytu poplatníka, úhynu psa, předání psa novému držiteli atd., nahlaste toto prosím správci poplatku – na odboru ekonomickém Úřadu MČ Praha 5, oddělení místních poplatků a pokut, Štefánikova 13,15, I. patro č. dv. 104, úřední hodiny: pondělí a středa v době 8:00-18:00 hod.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do výše 500 tis. Kč dle § 247 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají správy místního poplatku ze psů, se můžete obrátit na referentku Alenu Pallagyovou, tel. 257000535, e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz.