Zastupitelé schválili závěrečný účet

Peníze

Městská část v roce 2017 řídila své hospodaření podle schváleného rozpočtu v hlavní činnosti a schváleného finančního plánu v činnosti zdaňované. Rozpočet a finanční plán byly v průběhu roku upravovány hlavně s ohledem na přijaté finanční prostředky od státu a hlavního města a též vlivem potřeb městské části.

Plnění rozpočtu a finančního plánu bylo předmětem závěrečného účtu za rok 2017, který projednávalo a posléze schválilo zastupitelstvo městské části na svém červnovém zasedání. „Podíváme-li se na základní údaje příjmů, můžeme konstatovat, že vlastní příjmy, plánované ve výši 107,8 milionu korun, byly plněny na 98 procent. Rozhodující položkou vlastních příjmů byla daň z nemovitých věcí 61 milionů,“ uvedl radní Jan Trojánek (ANO).

Významně se na příjmech městské části podílel stát, a to částkou přesahující 104 milionů korun určenou převážně na výkon přenesené působnosti, například vystavování a výdej úředních dokladů, jako jsou občanské průkazy, pasy, rodné a oddací listy, živnostenská oprávnění a další. Nejdůležitějším zdrojem příjmů městské části byly transfery od hlavního města Prahy. „Obdrželi jsme skoro 625 milionů korun. Z toho jsme na investiční akce získali přes 355 milionů,“ informoval Trojánek.

Výdajová stránka rozpočtu byla plněna na 63 procent, a to hlavně v důsledku nižšího čerpání investic. Zde se projevila skutečnost, že převážnou část investičních prostředků radnice obdržela až v polovině roku a později. „Reálně proto nebylo možné všechny tyto projekty v daném roce dokončit, a proto jsme požádali zastupitelstvo hlavního města o jejich ponechání pro rok 2018, což bylo schváleno,“ řekl radní.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl kladný, a to ve výši 173 milionů korun.

Ve zdaňované činnosti se ve výnosech kladně projevilo nájemné z bytů a nebytových prostor ve výši 154 milionů korun, z privatizace radnice získala skoro 175 milionů. V nákladech se projevily opravy majetku ve výši 23,8 milionu korun, odměny za správu hrazené správním firmám (10,9 milionu) a zůstatková cena prodaného majetku ve výši 202,6 milionu korun. „Celkově jsme dosáhli zisku ve výši 223,4 milionů korun,“ sdělil Trojánek.

Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům byly posíleny peněžní fondy městské části. Do fondu rezerv a rozvoje bylo v rámci projednávání a schvalování závěrečného účtu převedeno 50 milionů korun, do fondu rozvoje bydlení 173 milionů z privatizace bytů.