Spolek rodičů V Remízku si zakládá na spolupráci se školou

Návrh na založení občanského sdružení (spolku) rodičů padl v září 2012 na historicky první schůzce zástupců tříd s vedením školy FZŠ a MŠ Barrandov II. Organizace se za podpory dalších rodičů ujaly tři maminky tehdejších prvňáčků. Už v říjnu se tak začala psát historie tohoto spolku.

Během šesti let spolek dokázal realizovat spoustu nápadů svých členů nejenom ve prospěch školy, ale také jejího širšího okolí. Od samého začátku jsme kladli velký důraz na spolupráci se školou. Záleželo nám na tom, v jakých podmínkách a co se naše děti učí. Jedinou cestou je vzájemná komunikace a spolupráce mezi rodiči, učiteli a vedením. Můžeme tak pomoci zajistit škole nejen nové materiální vybavení, ale po domluvě lze ovlivnit i způsob výuky našich dětí. Školu jsme podpořili v uplatňování moderních metod ve výuce, například zavedení Hejného metody výuky matematiky v některých třídách. Ze získaných grantů jsme pořídili třeba deskové hry pro kroužek logiky, vybavení pro příměstské tábory školní družiny nebo hudební nástroje pro školní sbor Pegas.

Iniciovali jsme dokonce i úpravy okolí naší školy a změny v organizaci dopravy na Barrandově. Aktivity od A do Z  Oblíbenými a již tradičními akcemi spolku jsou Vánoční pečení, Velikonoční pomlázkování a květnové Knížkování. O Vánocích a Velikonocích vyrábějí rodiče, družina a hlavně děti různé dárky a občerstvení, které spolek nabízí před školou za dobrovolné příspěvky do spolkové kasičky. Knížkování je burzou knížek, které doma už překážejí, ale jinde ještě mohou udělat radost. Třikrát ročně se pořádá sběr papíru. Všichni zúčastnění pak vidí, na co konkrétního se získané finance použijí. Ať je to vybudování nového hřiště pro družinu, pomoc sociálně znevýhodněným dětem, příspěvky na plavání, na asistenta, na školu v přírodě, vybudování stojanů na kola a koloběžky v areálu školy nebo pořízení pomůcek pro výuku.

Akcí, která utužuje neformální vazby mezi rodiči, žáky a učiteli, je volejbalový turnaj. Protože nám není lhostejné ani to, jak vypadá okolí školy, začali jsme postupně vyvíjet snahy o zlepšení jeho původně dosti neutěšeného stavu. Jedním z prvních úspěchů bylo odstranění nebezpečných rozpadlých betonových pergol před školou. Zde jsme si ověřili, že je možné získat pro spolupráci jak zástupce městské části, tak i třeba městskou policii. Odvážně jsme se proto v roce 2016 přihlásili do projektu Bezpečné cesty do školy. Jde zatím o největší projekt, kterého se náš spolek zúčastnil. Děti, rodiče a učitelé za spolupráce dopravních expertů a zástupců příslušných úřadů vytipovali nebezpečná místa na cestě do školy. Komise následně vybrala ta nejkritičtější, která budou upravena. Na vyprojektování a realizaci těchto úprav se od té doby pracuje. Byl renovován průchod u knihovny a upravena křižovatka ulic Voskovcova a Wassermannova. Úpravy přechodů v okolí školy se připravují. Úspěch v participativním rozpočtu

Loni jsme přivítali možnost zapojit se s našimi návrhy do Participativního rozpočtu Prahy 5. Viděli jsme v tom cestu, jak dosáhnout dalších pozitivních změn okolí školy. Podařilo se nám uspět s oběma podanými návrhy a umístit se v hlasování na prvním a druhém místě. Jsme za to moc rádi a vážíme si podpory občanů Prahy 5. Projekt „Francie na Barrandově“ navrhuje vznik parku ve francouzském stylu na konečné tramvaje. Projekt „Kruhy pro stromy“ řeší úpravu dvou míst, kde dochází běžným provozem k ničení zde rostoucích stromů. Loňský úspěch nás zároveň motivoval a letos jsme opět podali dva návrhy. Jde o vybudování parkování v ulici V Remízku a doplnění prostoru Trnkova náměstí o hodiny – orloj.

Doufáme, že i v letošní velké konkurenci budeme úspěšní. Pokud je vám naše činnost sympatická a chcete se dozvědět více o aktivitách spolku nebo máte zájem se zapojit, neváhejte sledovat webové stránky: http://www.osvremizku. cz/ a kontaktovat nás přes e-mail: osvremizku@seznam.cz .

Kateřina Bejčková