Kontroly placeného stání budou důslednější

Zvýšení počtu pracovníků oddělení dopravy, kteří na MČ Praha 5 řeší přestupky v zónách placeného stání, je nutné vnímat jako signál pro občany – „respektujte zavedená pravidla zóny placeného stání“ (ZPS).

 Obecně platí, že projekt ZPS je celopražský a měl by vést ke zlepšení možnosti parkování nejen pro rezidenty, ale i pro návštěvníky metropole. ZPS je nejen na území MČ P5 rozdělena do tří funkčních režimů, resp. zón – modrá, fialová a oranžová. Ve všech „zónách“ dopravní režim snímá pomocí kamerových systémů automatizované vozidlo společnosti ELTODO, která zóny placeného stání na území Hlavního města Prahy (HMP) provozuje a kontroluje dodržování nastavených pravidel.

Jak systém kontrol a následně proces vyřizování přestupků v ZPS funguje? Níže uvádíme postup potvrzený Ministerstvem dopravy ČR.

 

  • Modrá zóna (IP12)

– vyhrazené parkoviště určené pro vymezený okruh uživatelů tj. s příslušným oprávněním, nebo se zaplaceným stáním na max. 3 hodiny prostřednictvím mobilní aplikace ve stanovenou dobu.

Kromě toho je v modré zóně umožněno zastavení a stání vozidlům, která sice nesplňují výše uvedené, ale jejich stání na parkovacím místě v zóně nepřekročí 3 minuty a zároveň během něj nedojde k ohrožení či omezení ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, a nebudou omezeni řidiči vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. (Údaje jsou vždy uvedeny na podtabulce pod příslušným dopravním značením IP12).

  • Kontrola modré zóny

Kontrolu vozidlo ELTODO provádí opakovaným průjezdem a snímáním na konkrétním místě. Jedině tak lze u modrých zón (IP12) zohlednit/zjistit možnost resp. dodržení zastavení či stání vozidla na zákonem povolené max. 3 minuty.

 

  • Fialová zóna (IP13c)

parkoviště s parkovacím automatem určené pro vymezený okruh uživatelů tj. s platným oprávněním ve stanovenou dobu.

Kromě toho je ve fialové zóně možné zastavení a stání vozidel po zaplacení příslušné částky v automatu nebo mobilní aplikací. (Tyto údaje jsou uvedeny na podtabulce pod příslušným dopravním značením IP13c.)

  • Kontrola fialové zóny

U fialové zóny není kontrola opakovaně prováděna průjezdem vozidla. Což fakticky znamená, že se netoleruje ustanovení o možnosti „uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu“ tj. nesmí se v ní vůbec zastavit.

 

  • Oranžová zóna (IP 13c)

– je parkoviště s parkovacím automatem, které umožňuje zastavení a stání vozidel po zaplacení příslušné částky v automatu nebo mobilní aplikací.

  • Kontrola oranžové zóny

Ani u oranžové zóny není kontrola opakovaně prováděna průjezdem vozidla a platí, že se zde netoleruje ustanovení o možnosti „uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu“.

 

  • Jak se pracuje s daty nasnímanými vozidly ELDOTO

Údaje jsou porovnávány s databází registračních značek vozidel, majících v daný okamžik oprávnění v místě parkovat (na základě vydaného povolení, úhrady v automatu nebo úhrady prostřednictvím mobilní aplikace).

Údaje o vozidlech, u nichž společnost ELTODO zjistila neoprávněné parkování v daném místě a čase, zpracovává Městská policie hl. m. Prahy. Poté je prostřednictvím elektronického podání zasílá HMP „k řešení“ na Oddělení přestupků dopravy v klidu MČ P5.

 

  • Konkrétní postupy a  úkony při řešení dopravních přestupků činěných neoprávněným zastavením a stáním v zónách placeného stání jsou uvedeny na webových stránkách MČ P5.

 

Přestupek: Nepovolené zastavení a stání vozidel v zónách placeného stání

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

ZPS s dopravním značením Rozpětí sankce dle zákona
IP 12 (vyhrazené parkoviště) 1 500 Kč – 2 500 Kč

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

IP 13 c (parkoviště s parkovacím automatem)

 

Zaplatit včas se vyplatí – nabídka MČ Praha 5

Městská část Praha 5 (obdobně jako jiné úřady MČ) umožňuje provozovateli vozidla přestupkové konání vyřešit i finančně citlivějším způsobem. Pokud zaplatí částku 500,- Kč (tj. 1/3 nejmenší možné sankce) na základě zaslané výzvy s konkrétními údaji o platbě v termínu na výzvě uvedeném, je přestupek považován za vyřešený a odkládá se.

 

ZPS s dopravním značením Třetina nejmenší možné částky
IP 12 (vyhrazené parkoviště) 500 Kč

 VYŘEŠENO, ODKLÁDÁ SE

IP 13 c (parkoviště s parkovacím automatem)

 

Pokud provozovatel vozidla, kterému je výzva adresována výše uvedenou možnost nevyužije, (nebo neuvede údaje o řidiči vozidla, který přestupek spáchal), přechází „jeho“ případ do standardního přestupkového řízení. To je do sankcí v rozmezí od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Pro úplnost uvádíme, že v těchto řízeních není zohledňován dříve hojně využívaný režim tzv. osoby blízké.  Je zde zavedena přímá odpovědnost provozovatele vozidla za spáchaný přestupek.