V MŠ Hlubočepy se klade důraz na environmentální výuku

18_19_MŠ Hlubočepy

Budova mateřské školy je historickou stavbou, která byla postavena roku 1895 pro účely obecné školy. Před školou byly vysazeny dvě lípy, které zde rostou dodnes. V roce 2001 byla škole přiznána právní subjektivita a zároveň k ní bylo přičleněno další zařízení – Mateřská škola Na Zlíchově.

Na základě rozhodnutí Rady městské části Prahy 5 byl z důvodu snižujícího se počtu dětí a v rámci optimalizace sítě škol provoz zlíchovské mateřské školy k 31. srpnu 2002 ukončen.

Pozitivní vztah k přírodě

Stávající kapacita mateřské školy v současné době činí 84 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd podle věku. Zájem o vzdělávání dětí ve jmenované škole se ze strany rodičů stále zvyšuje, takže kapacita školy je v posledních letech stále plně využita. Vzhledem k tomu, že mateřská škola leží v těsné blízkosti krásné přírodní rezervace Prokopského údolí, stalo se ústředním tématem školního vzdělávacího programu Zelené údolí, které se odráží ve většině školních činností. Z důvodu lokalitního umístění školy proto program přisuzuje zásadní význam a důležitost oblasti environmentálního vzdělávání.

Mateřinka je od roku 2007 registrována v celostátní síti škol s ekologickým zaměřením Mrkvička, spolupracuje s organizací Lesy hl. m. Prahy a se střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr. Tito partneři pravidelně poskytují škole metodické materiály pro práci s dětmi. Kromě rámcových vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání tedy školní vzdělávací program sleduje i své dlouhodobé cíle, kterými jsou vytváření pozitivního vztahu k přírodě, úcta a respekt k životu ve všech jeho formách, osvojení si základních způsobů zdravého životního stylu, pěstování kvalitních mezilidských vztahů a respektu k jinakosti a v neposlední řadě osvojení si potřebných kompetencí důležitých pro vstup do základního vzdělávání dle individuálních možností dítěte.

Vzdělávací program je individualizovaný, paní učitelky hledají optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, snaží se najít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout stránky slabší. Snahou všech učitelek je respektovat individuální potřeby dětí, využívat především herních forem a metod práce, jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení a spontánního sociálního učení.

Investice do vybavení

Škola se snaží o vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání předškolních dětí. V posledních dvou letech byly dvě třídy vybaveny novým nábytkem, byly položeny nové podlahové krytiny ve třídách, společných prostorách a ve školní jídelně, realizovány nové výmalby tříd. Pravidelně jsou doplňovány didaktické pomůcky a hračky pro děti. V loňském školním roce proběhla také výměna všech oken budovy, která byla financována zřizovatelem.

Nejen rodiče dětí navštěvujících MŠ, ale i další obyvatelé Hlubočep si zajisté všimli, že v současné době probíhají ve škole dokončovací práce na nové fasádě budovy a na obnově školní zahrady, která se týká instalace nových herních prvků a pokládky umělých povrchů školního hřiště. Investorem těchto finančně náročných prací je opět městská část Praha 5.

Závěrem slovo ředitelky prostřednictvím slov Roberta Fulghuma z knihy „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“: Tehdy jsem pochopil, že už znám většinu z toho, co je ke smysluplnému životu zapotřebí – a že to není tak obtížné. Všechno to znám. A znám to velice dlouho. Žít podle toho – to už je něco jiného, že? Tohle je tedy moje krédo: Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole.

Iva Kováčová, ředitelka školy