Fórum: Co si myslíte o změně spádovosti pro mateřské školy?

Ať rodiče vyberou pro sebe i pro své děti to nejlepší

Podporuji nastavení jednotné spádovosti pro školky (všechny školky v Praze 5 spádové pro celou Prahu 5). Rodičům to dává možnost vybrat pro svoje dítě jakoukoli školku v Praze 5 a mít stejné podmínky pro přijetí – jediným kritériem pro přijetí bude věk dítěte.
V prosinci jsem osobně navštívil většinu školek v Praze 5. Všechny jsou řediteli a ředitelkami vedené velmi dobře, mají výborné učitelky a další zaměstnance (kuchařky, asistentky, chůvy…), všechny školky jsou dobře vybavené. Nemáme školky lepší a horší. Máme školky, které jsou všechny jedinečné. Někde volí věkově smíšené třídy, někde
nikoli. Někde se rozhodli pro některý ze speciálních vzdělávacích programů (Začít spolu, Zdravá škola…), někde si vybírají z každého něco a speciální program nemají.
Každé dítě je jiné, každé dítě se dobře cítí v jiném prostředí, vyhovuje mu jiný způsob komunikace apod. Nejlépe své děti znají rodiče, kterým by tedy mělo patřit hlavní slovo v rozhodnutí, do které školky dítě přivedou k zápisu. Úkolem Prahy 5 jako zřizovatele je především zajistit dostatečný počet míst ve školkách a to, aby všechny školky byly kvalitní. Pokud je toto splněno, pak zbytek už lze nechat na vůli rodičů – ať už se rozhodnou podle vzdělávacího
programu školky nebo podle místa bydliště či místa své práce.
Jednotnou spádovost již mají zavedenu všechny ostatní městské části v Praze a zatím se neobjevily výrazné problémy
typu rozdělování sourozenců do různých školek nebo nutnosti dojíždění dětí přes celou městskou část. Jednotnou spádovost také podporují ředitelé i ředitelky školek a je i administrativně jednodušší.

Filip Karel, předseda školské komise RMČ Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

Zkušenosti hovoří pro jednu spádovou oblast

Jak bude nastavena spádovost mateřských škol, zajímá asi každého rodiče malého dítěte. Způsob nastavení spádovosti totiž určuje, jak velký prostor bude mít rodič při výběru školky a zda bude pro přijetí rozhodující konkrétní ulice uchazeče, či bude stačit pouze to, že uchazeč má trvalý pobyt v Praze 5. A protože v životě není nic pouze černé nebo bílé, obě možnosti při určování spádovosti mají svá pozitiva i negativa.
Výhodou spádovosti podle ulic je skutečnost, že dítě se do jedné ze dvou či tří školek vybraných pro konkrétní ulici dostane. Rodič tedy bude mít jistotu blízkosti školky od bydliště. Nevýhody tohoto nastavení jsou dvě. Je to malá šance, že se dítě dostane do školky, která není pro danou ulici spádová. To může rodině komplikovat organizaci chodu domácnosti, kdy například rodiče chtějí dávat dítě do školky v místě svého zaměstnání.Další nevýhodou je malý prostor pro výběr vzdělávacího programu.
A jak jsem měla možnost při návštěvách mateřských škol poznat, programy se od sebe mohou podstatně lišit, například při věkovém utváření tříd. Zkušenosti z ostatních městských částí jsou při volbě jedné spádovosti velmi dobré. Jedinými kritérii pro přijetí vždy zůstávají trvalý pobyt dítěte v dané městské části a věk.
Na závěr bych chtěla ještě dodat dvě věci. O spádovosti jsem hovořila se všemi ředitelkami a řediteli našich školek, dokonce i členové školské komise se tomuto tématu věnovali. Obě skupiny byly pro jednu spádovou oblast. Dále je potřeba připomenout, že nárok na přijetí mají všechny děti starší tří let, to ale neznamená, že rodiče mají povinnost své dítě do školky umístit. Povinnost platí až pro děti předškolní.

Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

Každá změna má své klady a zápory

V první řadě je nutné zdůraznit, že oba systémy spádovosti při přijímání dětí do mateřských škol mají své výhody i nevýhody. Současná debata o změně dosavadního systému lokálních spádových obvodů nesmí zastřít to nejdůležitější – městská část Praha 5 potřebuje postavit nové mateřské školy.
Současně nastavené lokální spádové obvody, vzhledem k volným kapacitám mateřských škol, vytváří prostředí, ve kterém si rodiče mohou de facto vybrat mateřskou školu pro svoje děti pouze na základě svého bydliště. Byť toto opatření rodičům dává určitou garanci přijetí dítěte do spádové mateřské školy s tím, že jejich dítě má přednost
před dětmi s bydlištěm mimo spádovou oblast, problém kapacit mateřských škol v naší městské části to v zásadě neřeší.
Rodiče by měli mít právo výběru mateřské školy i na základě jiných preferencí, např. přístupu mateřské školy ke vzdělávání, místu zaměstnání rodiče atd. Přeměna územního nastavení přijímání dětí do mateřských škol na systém jednotné spádovosti pro mateřské školy v rámci celé městské části je správná za předpokladu, že bude provedena v souladu s potřebami rozvoje naší městské části. Za této situace si rodiče budou moci vybírat pro své dítě mateřskou školu podle vlastních preferencí, aniž by je současný systém limitoval na základě jejich spádové oblasti (bydliště).
Přeměna nastavení přijímání dětí do mateřských škol na základě jednotné spádovosti dané územím městské části Praha 5 může také zjednodušit administrativní proces při přijímání dětí do mateřských škol. Současně umožní rodičům jednodušší hledání jimi preferované mateřské školy v rámci celé páté městské části.

Bc. Jan Klusoň, člen školské komise

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Zachovejme lokální spádové obvody. A pokračujme v investování do MŠ

Spádovost je v ČR naštěstí právem, ne povinností. Rodič tak může své dítě zapsat do kterékoli školy v ČR. Právo výběru školy není omezeno, vyjma jediné podmínky – že je ve vybrané škole volno. Spádovost je tedy nástrojem, kterým samosprávy obcí, které zřizují MŠ a ZŠ, pro své obyvatele zajišťují, aby na určitém území bylo dost míst
pro všechny děti, které mají trvalé bydliště v území daného spádového obvodu.
V minulém volebním období jsme území MČ Praha 5 rozdělili na několik spádových obvodů MŠ tak, aby vznikly obvody přirozených menších lokalit, v nichž kapacita školek odpovídala zkušenostem ze zápisů a demografickým výhledům pro dané území, aby každé dítě ve „své“ nejbližší školce mělo zajištěno místo. Dost možná jsme byli
jedinou MČ, která problematice věnovala takovouto péči.
Jsme tudíž proti zrušení těchto lokálních spádových obvodů MŠ a jejich scelení do jednoho velkého obvodu o velikosti celé MČ. Úředníkům a radním by se tím jistě zjednodušil život, rodičům dětí však nikoli. Mohlo by se totiž stát, že v místech, kde by byl „přetlak“, muselo by se mezi dětmi ze všech částí Prahy 5 losovat a ti, kteří bydlí
v bezprostředním okolí dané školky, by mohli „mít smůlu“.
Využití nástroje spádovosti je však nouzové řešení. MČ musí především i nadále investovat do výstavby školek v některých lokalitách.

Bc. Martin Damašek, M.A., zastupitel MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

Určování spádovosti připomíná socialistické plánování

První novoroční Pětka a hned „opravdu aktuální“ téma Fóra. Nestačím se divit! Asi není o skutečná témata zájem?
Kdy se otevře opravené centrum Záhorského na Barrandově? Kdy nám Odbor veřejného prostranství zrekonstruuje
parčík a přístřešek autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy? Asi nikdy, ale hrdá cedule oznamující, že nám zde městská část připravuje rekonstrukci veřejného prostoru, na jaře oslaví první narozeniny! Stejné je to s pláckem pod Semmeringem, kde se ani letošní masopustní veselení nedočká kýžené změny. S tím vším přitom bylo počítáno
v loňském rozpočtu!
A nyní k tématu: Drobnou změnu hranice spádovosti mezi dvěma školkami nevidím jako zásadní pro tuto diskusi, horší je celý princip. Bohužel, jsme jedna z mála městských částí v Praze, kde si rodiče a jejich děti nemohou zvolit tu „svoji“ školku. Doba, kdy za nás rozhodoval někdo nad námi, je přece dávno pryč! „Proč musí moje dítě chodit do školky, kterou mu určil někdo na radnici, a proč nemůže chodit se svými kamarády do jiné?“ ptají se rodiče. Když
uvažujete, kam dáte svoji ratolest do školky, tak si logicky studujete školní vzdělávací programy, jdete na den otevřených dveří, ptáte se svých známých na zkušenosti, ale nakonec se stejně dozvíte, že máte smůlu!
A to samé se vám nakonec stane ve chvíli, kdy bude z ratolesti školák a budete se rozhodovat, kam do školy.
Stejně jako kritizuji, že ve školách se setkávám s výukovými metodami starými desítky let, tak nemožnost výběru mateřské nebo základní školy považuji přímo za omezení svobody nejen nás, rodičů, ale i té nastupující generace.

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu zastupitelů

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Školské obvody mateřinek jsou stanoveny citlivě

Spádová školka = školka, kde má rodič jistotu přijetí svého dítěte v blízkosti bydliště. Rodič ovšem není spádovostí svazován, může zvolit pro dítě i jinou školku podle své úvahy. V nespádové školce ovšem bude dítě přijato tehdy, jestliže to kapacita umožňuje. U ZŠ tento systém funguje a nikdo ho nerozporuje. Pro MŠ byla stanovena
povinnost definovat spádový obvod novelou zákona z roku 2016. Stalo se tak v souvislosti se zavedením povinnosti předškolního vzdělávání a současně nároku rodičů k přijetí dítěte, které nejpozději 31. srpna dovrší věku tří let. Je povinností zřizovatele, tedy městské části, vytvořit pro to podmínky.
MČ Praha 5 stanovila školské obvody školek citlivě. Spádové obvody se překrývají a např. všechny barrandovské školky jsou s ohledem na charakter území a své rozmístění spádové pro celý Barrandov. Systém se osvědčil. Nároku rodičů dětí starších tří let jsme dostáli a přijímací řízení se obešlo bez losování. Pro tento školní rok bylo na počet 984 přihlášených dětí podáno pouze 17 odvolání.
V případě zavedení systému, kdy pro všechny školky v Praze 5 bude vytvořen jeden školský obvod, vidím jako základní problém zejména to, že dítě bude mít fakticky nárok na přijetí ve všech mateřských školách. V případě převisu přihlášených dětí pak bude muset rozhodnout los. Rodič nebude mít jistotu, do které školky vlastně
nakonec bude jeho dítě přijato. Mohlo by se totiž stát, že rodič nalezne tu s volnou kapacitou ve vzdálené lokalitě městské části.
A možná se také stane, že sourozenci budou docházet každý do jiné školky. Během zápisu v roce 2018 taková situace mohla nastat nejméně u šesti našich mateřinek.

Mgr. Vít Šolle, zastupitel MČ Praha 5, člen školské komise

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5