Programové prohlášení Rady městské části Praha 5 pro období 2018 – 2022

logo praha 5 pro iPětku na úvodní foto

Programové prohlášení Rady městské části Praha 5 pro období 2018 2022

Strategický rozvoj města

Městská část Praha 5 (MČ P5), stejně jako celé město a region, potřebuje vizi a strategii svého rozvoje, aby mohla na výzvy reagovat systematicky a včas nastartovat dlouhodobé procesy. Dokument týkající se strategického rozvoje bude obsahovat jasnou společnou vizi, hlavní cíle a priority pro každou z klíčových oblastí jako jsou územní plánování, doprava, sociální politika a bezpečnost, transparentního hospodaření úřadu, vzdělávání, životní prostředí, kultura a sport. Zásadní změny ovlivňující život v městské části jako jsou změny územního plánu, plánování a výstavba škol a školek, péče o veřejný prostor a občanskou vybavenost budou pak probíhat s odkazem na tento strategický dokument. Zároveň půjde o živý dokument, který bude pravidelně aktualizován s periodou 1,5 až 2 roky.

 • Předložíme Zastupitelstvu městské části (ZMČ) záměr na vytvoření dokumentu „Strategický plán rozvoje městské části Praha 5“ (dále Strategický dokument), jehož hlavním účelem bude sloužit samosprávě jako podklad pro rozhodování ve všech oblastech její činnosti.
 • Necháme zpracovat úplnou demografickou studii oblasti MČ P5 a přilehlých území s výhledem vývoje populace na cca 15 let (minimálně 12 let od projednání a schválení ZMČ).
 • Rada městské části (RMČ) vypracuje (do 30. 9. 2019) návrhy znění kapitol strategického dokumentu tak, aby pokrývaly všechny oblasti působení samosprávy MČ P5, zohlednily vztah ke Strategii rozvoje hl. m. Prahy a očekávání vývoje dle demografické studie.
 • Jednotlivé kapitoly budou předložené k projednání a připomínkování poradním orgánům na půdorysu výborů ZMČ a komisí RMČ, tedy za účasti všech stran zastoupených v ZMČ a občanů Prahy 5. Připomínkování proběhne minimálně v okruzích:
 1. územní rozvoj, doprava, životní prostředí a veřejný prostor/zeleň,
 2. školství, sociální oblast, kultura, sport a občanský život,
 3. finance, majetek a bytová politika.
 • RMČ zajistí, aby byl Strategický dokument před schválením ZMČ znovu projednán ve výborech.
 • RMČ učiní všechno pro to, aby byl Strategický dokument předložen ve finální podobě ZMČ ke schválení do konce roku 2020.

Investice a správa majetku

Dobře plánované investice jsou základem dlouhodobého a smysluplného rozvoje městské části a proto budou na Praze 5 směřovat k zajištění potřeb občanů v klíčových oblastech vzdělávání, kultury, sportu, zklidňování dopravy, sociální oblasti a bydlení občanů, ať již seniorského či zvláštního určení. Důležitým krokem je budování a podpora kvalitní občanské vybavenosti s velkým akcentem na veřejný prostor a ohleduplnost k životnímu prostředí. Významné investiční projekty je nezbytné připravovat s náležitou obezřetností a v souladu s realistickým investičním plánem, proto budeme navrhovat zřízení a posílení odboru strategických investic.

 • Jednou z hlavních činností samosprávného celku, jakožto zřizovatele a správce, je oblast předškolního a základního vzdělávání. Nejkritičtější situaci lze očekávat v lokalitách Smíchov jih, Barrandov – nová zástavba, Košíře a Jinonice. Pro naprosto prioritní oblast školství proto plánujeme realizace projektů ZŠ Nový Smíchov – Smíchov City, výstavbu nového pavilonu ZŠ Waldorfská v Jinonicích a nové školní budovy na Barrandově. Prověříme možnosti rozšíření kapacit základních škol v Košířích a dokončíme výstavbu školního areálu ZŠ Pod Žvahovem. V tomto směru je třeba hledat další možnosti MČ Praha 5 při rozšiřování počtu mateřských škol a to jak prostřednictvím výstaveb mateřinek v developerských projektech, tak výstavbou kontejnerových školek v nejkritičtějších lokalitách. Při rostoucím počtu žáků školních zařízení bude nezbytné rozvíjet a modernizovat i školská stravovací zařízení.
 • V následujících letech bude nezbytné začít realizovat strategické investiční projekty výstaveb bytových domů s bytovými jednotkami zvláštního určení, nájemného bydlení a domů se zaměřením s možnostmi péče určené naší nejstarší generaci jako jsou Raudnitzův dům a pavilon nebo bytový komplex Poštovka. Oblast bytové výstavby je bezesporu dlouhodobého charakteru, v jehož rámci musíme definovat cílové skupiny a strategické lokality s možností výstaveb nových bytových komplexů Peroutkova – Jinonická, Vrchlického – Na Popelce nebo nákupu nových bytů v developerských projektech popřípadě iniciovat nákupy celých developerských projektů. Budeme věnovat pozornost například bytovému komplexu Plzeňská – Nepomucká pro potřeby seniorského resp. sociálního bydlení či rekonstrukci domu v ulici Elišky Peškové.
 • Budeme pokračovat v péči o kulturní památky a rozvoji veřejných prostranství. Budeme pokračovat ve snahách o vykoupení usedlosti Cibulka od soukromého vlastníka se záměrem vybudování komunitně společenské centrum. Jsme připraveni podporovat obnovu usedlosti Bertramka. Budeme pokračovat v přeměně bývalé kolonie Buďánka ve významné komunitní centrum. Vybudujeme nové koupaliště lokalitě Motolských rybníků nebo v místě bývalého autocampu (biotop). Budeme nadále usilovat o výkup pozemků, na kterých je Zlíchovská výtopna, případně pozemku kolem bývalého hlubočepské vlakové stanice. Při vytváření kvalitního veřejného prostoru budeme hledat využití lokality Hořejšího nábřeží a smíchovské náplavky jako dalšího společenského prostoru. Obnovíme historické fotbalové hřiště v Hlubočepech.
 • Jedním z nejpalčivějších míst MČ Praha 5 je stále se zintenzivňující dopravní situace. Současná koalice se proto shoduje, že je nezbytné vytrvale prosazovat a usilovat o zklidňování automobilové dopravy. Investice v tomto ohledu budou podporovat výstavbu a implementaci zklidňujících dopravních opatření, včetně plánované výstavby parkovišť P+R na vnějším obvodu hranic MČ Praha 5 u hlavních silničních tahů a s dobrou návazností MHD. Jedná se zejména o lokality preferovaných P+R parkovišť na Barrandově a v jižní části Strakonické ulice. Budeme podporovat vybudování nových parkovacích stání v okolí velkých nemocnic (Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice Motol) i pro potřeby rezidentů bydlících v okolí. V souvislosti se zklidňováním automobilové dopravy plánujeme rozšířit pěší zónu v Štefánikově ulici a centrální část Smíchova přímým navázáním propojit se smíchovskou náplavkou. Tato úprava se dotkne i investičních úprav spjatých s historickou budovou letohrádku Portheimka, která dlouhodobě trpí vlhkostí.
 • Správa a pronájem nebytových prostor je jedním z pilířů obchodních aktivit MČ P5. V nadcházejícím volebním období provedeme audit nebytových prostor, který se zaměří nejen na technický stav, ale i efektivitu využívání. Vytvoříme rovněž cenovou mapu nájmů nebytových prostor. Audit i mapa se tak stanou nosnými podklady pro uzavírání a případné korekce nájemních vztahů nebo rozhodnutí o odprodeji nebo směně takových nemovitostí, které jsou pro městskou část přítěží nebo jsou opakovaně nerentabilní.

Finance

Hlavním řídícím aktem ekonomiky městské části Praha 5 je rozpočet jejích příjmů a výdajů. Nedílnou součástí finančního hospodaření je zapojení části v minulosti vytvořených rezerv do financování zejména obnovy a rozvoje majetku Prahy 5 formou investic. Orgány městské části pravidelně usilují o získání zdrojů z rozpočtu hlavního města Prahy (hl. m. Prahy) a dalších veřejných rozpočtů k posílení vlastních zdrojů na rozvoj městské části.

Rozpočet MČ P5 je nejdůležitějším dokumentem pro fungování celé MČ. Transparentní hospodaření a účelné nakládání s finančními prostředky patří mezi hlavní priority MČ P5.

Sestavení a hospodaření rozpočtu vychází z těchto principů:

 • Rozpočet je sestavován jako reálně vyrovnaný a proinvestiční.
 • Rozpočet je tvořen adresně po položkách jednotlivých finančních kapitol podle odpovědnosti jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha 5 (ÚMČ).
 • Při realizaci rozpočtu se klade důraz na efektivní čerpání finančních prostředků z fondů a dotací.
 • Orgány MČ aktivně hledají nové zdroje příjmů a příležitosti ke zvýšení výnosů  majetku MČ.
 • I v roce 2019 bude pokračovat aktivní zapojení občanů do projektů MČ formou námětů a realizace Participativního rozpočtu.
 • Transparentnost a průběžnou informaci o hospodaření s rozpočtem městské části zajišťuje rozklikávací rozpočet veřejně dostupný online, který v roce 2019 zpřehledníme a zjednodušíme.
 • Jednou z významných problematik hospodaření MČ jsou výdaje na fungování úřadu. V roce 2019 provedeme analýzu výdajů na efektivní chod MČ a analýzu efektivnosti souvisejících příjmů z činnosti a majetku MČ.
 • Jedním z klíčových cílů našich finančních vztahů k orgánům hlavního města je prosazování vyšší míry spolufinancování investic ze zdrojů rozpočtu hl. m. Prahy.
 • Dlouhodobě podfinancované výdaje na výkon státní správy ze strany orgánů ČR budeme řešit koordinovaně ve spolupráci s dalšími MČ s cílem získat spravedlivé a reálné navýšení dotací státu na tyto účely.

Transparentní a otevřená radnice

Budeme veřejnosti poskytovat kvalitní informace, budeme budovat partnerský vztah s obyvateli Prahy 5 a vstřícně pracovat s jejich zpětnou vazbou. Budeme podporovat sounáležitost našich občanů s místem, kde žijí. Naše rozhodování bude transparentní, zasedání výborů a komisí budou v maximální možné míře veřejnosti přístupná. Radnice bude dál vytvářet participativní rozpočet jako prostor pro zapojování veřejnosti do rozhodování o využití finančních prostředků městské části.

Budeme trvat na zodpovědné tvorbě uzavíraných smluv, aby podmínky pronájmů a prodejů majetku radnice byly vyvážené a délky pronájmů soukromým firmám nezavazovaly městskou část na zbytečně mnoho let dopředu. Budeme se důsledně řídit dobrou praxí v zadávání veřejných zakázek. Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů a podle jasných a veřejně dostupných pravidel. Principy transparentnosti promítneme do úpravy vnitřních směrnic úřadu.

Budeme rozvíjet komunikaci radnice s veřejností přes web, sociální sítě a související aplikace a zlepšovat kvalitu radničních periodik, jmenovitě časopisů Pětka a iPětka. Budeme dbát na dodržování etického kodexu zastupiteli.

Komunikace s občany

 • Budeme veřejnosti poskytovat kvalitní informace a zjednodušovat přístup k nim. Umožníme snadný přístup k informacím zveřejněným na elektronické úřední desce po celou dobu funkčního období zastupitelstva. Maximální množství informací (např. o rozpočtu, dopravě, životním prostředí) zveřejníme ve formě otevřených dat na portálu hl. m. Prahy, pokud to bude účelné. Tyto informace budou dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.
 • Zachováme a v případě potřeby dále rozšíříme bezplatnou právní poradnu MČ pro řešení životních situací při poskytování služeb veřejné správy. Zavedeme bezplatnou telefonickou linku a/nebo chatbot pro komunikaci s ÚMČ ve prospěch občanů, pro které je např. kvůli pokročilému věku obtížná. V rámci úřadu také zřídíme pozici pro agendu ombudsmana, který bude asistovat obyvatelům při komunikaci s úřadem.
 • Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva po jednotlivých bodech programu, dále pak zápisy, včetně výsledků hlasování a účasti zastupitelů.
 • Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Veřejnost bude zastoupena ve výborech. Budeme zveřejňovat usnesení z jednání výborů a komisí a zápisy z jednání, pokud budou pořizovány. Zápisy z jednání RMČ budou obsahovat všechny přílohy (při respektování zákonných omezení) a budou zveřejněné.
 • Pro vydávání a tvorbu obsahu radničního časopisu Pětka přijmeme pravidla, která zaručí kontrolu redakční radou a stanovují konečnou odpovědnost redakční rady za obsah časopisu. Radní nebudou zastoupeni v redakční radě. Budeme nadále podporovat publikaci vyjádření všech zastupitelů v časopisu Pětka.

Hospodaření a dotační programy

 • Budeme nadále rozvíjet participativní rozpočet a dáme tím příležitost veřejnosti spolurozhodovat o využití finančních prostředků MČ. Přehled financí a nemovitého majetku spravovaného městskou částí, včetně jeho popisu a využití, budeme zveřejňovat na webových stránkách MČ Praha 5. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, televizí a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí apod.). Budeme vždy preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.
 • Zavedeme standardy kvality pro dodávku zboží a služeb a zaměříme se na ověřování rozsahu a kvality dodávaných služeb. Budeme zavádět osvědčené postupy pro průběžné monitorování trhu a ověřování adekvátnosti cenových nabídek v zadávacích řízeních tak, aby tyto postupy zároveň nebránily úřadu v plnění povinností při péči o městskou část. Zveřejníme všechny trvající smlouvy městské části s plněním nad 50 000 Kč bez DPH v registru smluv, tedy i ty uzavřené před účinností zákona o registru smluv, s výjimkou zákonných omezení, např. kde bude nutný souhlas smluvních stran.
 • Zpřehledníme rozklikávací rozpočet a zveřejníme závěrečné účty. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. Zveřejníme seznamy (zásobník) plánovaných projektů/investic. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích a pravidelně o hospodaření s majetkem městské části. Budeme vytvářet finanční rezervu pro nenadálé situace.
 • Při zadávání veřejných zakázek budeme prohlubovat princip transparentnosti, rovného přístupu a nediskriminace, a to i nad rámec zákona o veřejných zakázkách. V tomto kontextu zpracujeme návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky budeme soutěžit v maximální smysluplné míře na kritéria pokrývající potřebnou kvalitu dodávky, ne jen nejnižší cenu. Budeme podle potřeby navyšovat zdroje pro zajištění technických dozorů staveb a přebírání dodávek ostatních služeb. Budeme zlepšovat kvalitu fungování kontrolních procesů radnice a usilovat, aby doporučení z kontrol a auditů byla implementována. Za účelem zlepšování práce úřadu zavedeme racionální a transparentní mechanismy pro hodnocení kvality práce a odměňování vedoucích pracovníků.
 • Při vypisování dotačních programů budeme nadále respektovat rovný přístup ke všem žadatelům. Informace o dotacích budeme publikovat včas a uživatelsky dostupně. Budeme zveřejňovat i nadále údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích a žadatelům budeme poskytovat zdůvodnění rozhodnutí. Umožníme podávání žádostí elektronicky, bez nutnosti fyzické přítomnosti na úřadě a papírových podkladů.
 • Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech městskou částí zřizovaných společností.

Doprava

Městská část Praha 5 patří dopravně k nejzatíženějším částem Prahy a přetlak automobilové dopravy, včetně parkování výrazně komplikují život nám všem. Cílem bude vytvářet podmínky ke zmírnění dopadu automobilové dopravy na občany Prahy 5 a k podpoře jiných způsobů dopravy, k vybudování centrálních parkovišť v dosahu pražské MHD, resp. Pražské integrované dopravy. Naším cílem je podpora projektů umožňujících odklon dopravy z exponovaných míst zaručující plynulejší, rychlejší a bezpečnější dopravu.

 • Prioritou pro naši městkou část musí být realizace výstavby Radlické radiály jako jedné z hlavních pražských dopravních staveb. Při realizaci této stavby se zasadíme o minimalizaci dopravních dopadů – zátěží na bezprostřední okolí této budoucí dopravní tepny. Budeme podporovat dostavbu Radlické radiály tak aby její provoz byl citlivý k okolí a nenarušoval běžný život dané lokality. Radiála musí být přínosem a ne zátěží. Budeme prosazovat celé zakrytí Radlické radiály a snížení její nivelity ve stopě platného územního rozhodnutí.
 • Budeme podporovat rozšiřování parkovacích míst a výstavbu parkovacích domů.
 • Zaměříme se na odstraňování nebezpečných míst na přechodech pro chodce a v křižovatkách zlepšením rozhledových podmínek, které zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu na celém území městské části. Zaměříme se na budování bezbariérových přechodů i zastávek v okolí parků, pošt, škol nebo supermarketů.
 • Budeme vyžadovat přesun tranzitní dopravní kapacity na vybudovanou část Městského okruhu, čímž ulevíme zejména centrální části s hustou zástavbou, kam snížením dopravní zátěže vrátíme do ulic životní prostor pro obyvatele.
 • Aktivně se zapojíme do příprav nového terminálu na Smíchově pro městské, příměstské a dálkové autobusy a vlaky s cílem zatraktivnit veřejnou dopravu.
 • Nová výstavba Smíchov City musí být provedena v součinnosti s MČ P5 s odpovídajícím dopravním řešením a nesmí přinést zvýšení dopravní zátěže a z toho plynoucích negativních vlivů na okolí.
 • Budeme usilovat o zabezpečení oprav technicky nevyhovujících komunikací,
 • Podporujeme možnost zahloubení některých přetížených komunikací a mimoúrovňové řešení křižovatek. Zefektivníme průjezdnost dopravy Prahy 5.
 • Jednoznačnou preferencí pro naši městskou část je pokračování v projektu „Bezpečné cesty do škol“. Zvýšíme u dětí dopravní gramotnost a zasadíme se o urychlené zavedení navržených dopravních opatření.
 • Budeme podporovat opatření preferující provoz městské hromadné dopravy s cílem ještě více zatraktivnit provoz MHD před individuální dopravou.
 • V rámci projektu Smíchov City podpoříme maximální zefektivnění provozu budoucího dopravního uzlu v oblasti Smíchovského nádraží se zachováním dopravní obslužnosti celého území městské části a jeho propojení s centrem Smíchova. Realizace tohoto projektu musí být provedena v úzké součinnosti s MČ P5 s odpovídajícím dopravním řešením a nesmí přinést zvýšení dopravní zátěže a z toho plynoucích negativních vlivů na okolí.
 • Budeme podporovat výstavbu nových tramvajových  tratí, např. do Holyně (Slivence) a do Jinonic. Stejnou pozornost mají i rekonstrukce stávajících tramvajových tratí (např. v oblasti Nádražní – Smíchov). Dále chceme posílit autobusovou a tramvajovou dopravu z Barrandova na Smíchov a zpět. Dále zkrátit intervaly autobusové linky MHD č. 137 z Knížecí do stanice metra B Jinonice
 • Podpoříme výstavbu Dvoreckého mostu mezi Zlíchovem a Podolím s co nejlepším využitím pro občany.
 • V souvislosti se spuštěním zón placeného stání (ZPS) budeme prosazovat vytvoření celoměstského systému parkování, odpovídající potřebám občanů (návštěvy, dostatečná kapacita míst), jehož bude Praha 5 součástí. Budeme pokračovat v rozšiřování parkovacích zón na celé území městské částí Praha 5. Dále je nezbytné zajistit možnost kapacitního parkování pro ty, kteří míří do centra města, ať už za prací nebo na návštěvu.
  Ve spolupráci s hl. m. Prahou budeme prosazovat ve vybraných lokalitách vybudování  P+R parkovišť, podzemních parkovišť, parkovacích domů na území Prahy 5 a uděláme maximum pro jejich výstavbu. Budeme však současně usilovat o to, aby město budovalo hlavní parkovací kapacity na okraji Prahy při železničních tratích a na stanicích metra.
 • Podpoříme zklidňování dopravy v době výstavby stavebních akcí, které zvýší bezpečnost na ulicích a zajistí plynulejší průjezd.
 • Budeme podporovat projekt sdílení kol a další budování cyklistické infrastruktury na celém území městské části a pro cyklisty zřídíme doplňkovou infrastrukturu, zejména stojany s bezpečnými prvky cyklotras
 • Zasadíme se o to, aby v rámci nových rozvojových lokalit (jižní Smíchov, Waltrovka, Barrandov) byly respektovány vypracované cyklogenerely.
 • Budeme usilovat o maximální zatraktivnění náplavky pro cyklodopravu s přímým propojením na Císařskou louku, a to nejenom z jihu, ale i dalšími lávkami ze severu a od Smíchovského nádraží. V souvislosti s dopravními opatřeními v oblasti jižního Smíchova budeme usilovat, aby hlavní páteřní cyklotrasa A1 vedla do budoucna podél řeky a nikoli ulicí Nádražní.
 • Budeme prosazovat místní referendum o realizaci druhé plavební komory. Budeme prosazovat ekologicky čisté parníky na Vltavě tak, aby lodě u břehů Prahy 5 splňovaly přísné emisní limity nastavené EU.

Školství

Městská část Praha 5 bude trvale pečovat o rozvoj škol a vzdělávacích zařízení, kterých je zřizovatelem. Na základě úplné demografické analýzy a jejích prognóz bude zpracován střednědobý výhled potřebnosti a míry využití základních a mateřských škol na našem území. Od něj bude odvozená strategie rozvoje škol a školek naší městské části. Zároveň se přinejmenším v krátkodobém výhledu zavazujeme k prosazování následujících priorit:

 • Na základě veškerých shromážděných podkladů, dosavadních i nových, vytvoříme dlouhodobý strategický dokument rozvoje školství na území MČ Praha 5 pro příštích 10 až 15 let.
 • Zvýšíme kapacity ve stávajících objektech základních škol (ZŠ) – ZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského. ZŠ Pod Žvahovem vznikne jako samostatně organizovaná škola.
 • Budeme dál budovat síť mateřských škol (MŠ), například v lokalitě Košíře.
 • Povedeme jednání s MHMP a investory a podpoříme vybudování budov ZŠ v City Smíchov a budovy pro střední školu na Barrandově.
 • Trvale se budeme věnovat modernizaci školských objektů, jejich prostorové obnově, vnitřnímu vybavení nejen kmenových učeben, ale i odborných učeben; rozšíříme bezbariérové přístupy do dalších školských objektů.
 • Budeme investovat do modernizace a rozšiřování školních hřišť a zahrad, které budou sloužit nejen vyučování, ale i volnočasovým aktivitám dětí a budou otevřeny široké veřejnosti.
 • Budeme modernizovat technologie školních kuchyní (vývařoven), kotelen, bazénu apod.
 • Podpoříme zkvalitnění školního stravování, budeme pokračovat v programu Obědy do škol, jehož prostřednictvím je zajištěna dostupnost obědů všem dětem s povinnou školní docházkou; budeme dbát na zlepšování prostředí školních jídelen.
 • Budeme klást důraz na modernizaci výuky a efektivní využívání informačních technologií ve vyučování, IT se musí stát nedílnou součástí každodenních činností ve škole; budeme podporovat racionální zavádění kvalitního software ve školách a informačních systémech.
 • Důraz budeme klást na spolupráci s řediteli škol za účelem zvyšování kvality jejich práce a naplňování společné vize školy.
 • Podpoříme zviditelňování a prezentaci MŠ a ZŠ; vytvoříme samostatnou komunikační a propagační platformu pro oblast školství.

Kvalitní škola je výsledkem širokého spektra procesů, činností, funkčních pravidel, osvíceného vedení s jasnou vizí střednědobých cílů, včetně jejich prostupnosti, systematické manažerské práce a zájmu zapálených a kreativních lidí. Proto se chceme systematicky zabývat i těmito oblastmi.

 • Navýšením neinvestičního příspěvku budeme podporovat motivaci našich učitelů pro vytvoření silné profesní komunity v MŠ a ZŠ MČ P5.
 • Dle skutečných potřeb dané školy zajistíme finanční krytí pro navýšení úvazků nepedagogických pracovníků – správní zaměstnance, administrativní pracovníky, pomocný personál školních jídelen, správce sítí.
 • Podpoříme nepostradatelnou práci vychovatelek ve školních družinách, asistentů pedagogů a školních asistentů.
 • Budeme klást důraz na profesní růst pedagogických pracovníků (učitelé a vychovatelé); budeme monitorovat implementaci získaných kompetencí do edukativního procesu.
 • Zřídíme pozici sdíleného psychologa pro základní školy a dle potřeby i pro MŠ.
 • Zajistíme dostupnou právní pomoc ředitelkám MŠ, ředitelům ZŠ, výchovným poradcům, právní poradnu učitelům pro každodenní aplikaci složitých právních předpisů.
 • Zmapujeme práci preventistů na školách, zřídíme pracovní pozici koordinující jejich práci za účelem zlepšení komunikace, vzdělávání, monitoringu rovných příležitostí, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), neziskovými organizacemi aj.
 • Vytvoříme střednědobý koncepční materiál prevence rizikového chování ve školských zařízeních MČ P5 zpracováním pravidelných programů (např. šikana, závislosti, extrémismus).
 • Budeme podporovat kvalitu komunitního života ve školách MČ P5 – otevřenost spolupráce, vedení dialogu, vzájemná inspirace, předcházení sociálního vyloučení, posilování začleňování apod.
 • Budeme podporovat spolupráci i s jinými vzdělávacími institucemi v naší městské části (např. střední a vysoké školy).
 • Vytvoříme autoevaluační dotazník pro školy, jeho prostřednictvím budeme sledovat kvalitu jednotlivých škol.

Územní rozvoj a životní prostředí

Praha 5 má jedinečné území údolní nivy Vltavy, přilehlých údolí a kopcovitého terénu. Vyznačuje se několika charakteristickými druhy zástavby a je vyhledávaným a kvalitním místem pro život i díky velkému množství zeleně. Cítíme zodpovědnost za zachování těchto hodnot a chceme je nejen chránit, ale i podpořit jejich smysluplný a citlivý rozvoj. Zaměříme se na ochranu a lepší dostupnost, využitelnost parků a zelených ploch. Zdravé životní prostředí představuje jeden ze základních předpokladů kvalitního života.

 • Schválíme zásady pro posuzování investičních záměrů pro jednotlivé typy zástavby, tj. vilové čtvrti, městskou zástavbu a sídliště, s důrazem na respektování charakteru jednotlivých lokalit MČ Praha 5.
 • U jednotlivých projektů budeme požadovat spoluúčast investorů na vybudování nutné doprovodné infrastruktury, veřejné vybavenosti, služeb, zeleně a rozšiřování bytového fondu MČ Praha 5 tak, aby nová výstavba harmonicky doplňovala funkce, které území potřebuje.
 • Prosadíme vznik nových parků, zeleně a sportovišť v rozvojových územích Prahy 5, např. Smíchov City, Barrandov, Waltrovka (další etapy).
 • Budeme prosazovat vytvoření ochranných vodních pásem u významných zdrojů pitné vody.
 • Podpoříme aktivní účast veřejnosti při projednávání plánované výstavby. Jednotlivé stavební záměry budou prezentovány ve Výboru územního rozvoje, jehož jednání jsou přístupná veřejnosti. Větší záměry a studie budou s veřejností projednávány na samostatných prezentacích.
 • Na základě zpracované studie údolí Motolského potoka zahájíme realizaci dílčích projektů.
 • Zasadíme se o přísnou ochranu zvláště chráněných území přírody a jejich ochranných pásem (přírodní parky, přírodní rezervace, přírodní památky). Zejména se zaměříme na ochranu přírody ve velkých přírodních parcích na území naší městské části, kterými jsou, Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí a Přírodní park Košíře Motol. V přírodních parcích nepřipustíme rozprodávání obecních a státních pozemků. Budeme prosazovat důslednou ochranu dalších cenných krajinných prvků a přírodních památek, jako jsou Národní přírodní památka Barrandovské skály, Skalka, Paví vrch, Brabenec, Černý vrch, křídové prameny Spiritka, Dívčí hrady a další. Budeme také vyhledávat další lokality vhodné k rekreačnímu využití a pracovat na tom, aby tento jejich potenciál byl naplněn.
 • Budeme bránit bezdůvodnému kácení stromů a naopak podpoříme rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Usilujeme o rozšíření rekreačních a klidových zón. Jednoznačně budeme prosazovat a hájit nezastavitelnost funkčních zelených ploch. Budeme chránit krajinný reliéf návrší a údolí levého břehu Vltavy a zachování přírodních horizontů. Linii zelených horizontů budeme chránit před zastavěním.
 • Podporujeme programy zapojení škol do ochrany a poznávání přírody a budování naučných stezek a informačních zařízení přispívajících k výchově zaměřené na poznávání a ochranu přírody.
 • Budeme podporovat činnost organizací a spolků, které pracují s mládeží a mají ve svém programu výchovu a praktickou práci v rámci ochrany životního prostředí.
 • Trváme na zachování zelených funkčních ploch v Metropolitním plánu Prahy.

Veřejný prostor a občanský život

Kvalita veřejného prostoru obce určuje, zda je daná obec dobrým místem k životu. Veřejný prostor by měl být plný života, bezpečný, zdravý a krásný. Ve veřejném prostoru se potkáváme a komunikujeme. Veřejný prostor utváří stavby, veřejné budovy, náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, městský mobiliář (lavičky, zastávky, pavilony, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, pítka, fontány, osvětlení, atd.) a výtvarné artefakty (např. sochy). Veřejný prostor města by měl svou atraktivitou vybízet k pěšímu pohybu a k trávení času, odpočinku, hře i relaxaci.

Občanský život

 • Budeme podporovat organizace a spolky zabývající se ochranou přírody a vzděláváním občanů v oblasti ekologie a ochrany přírody.
 • Budeme pokračovat v podpoře komunitních center jako míst pro setkávání se občanů, spolků a jiných zájmových skupin.
 • Budeme i nadále rozvíjet participativní rozpočet tak, aby občané měli možnost spolurozhodovat o věcech, které se jich bezprostředně dotýkají.
 • Budeme vytvářet odpočinková centra v ulicích rezidenčních čtvrtí.

Veřejné prostranství a zeleň

 • Budeme nadále pokračovat ve výkupu a sjednocování pozemků Na Vidouli za účelem vytvoření přírodně-rekreačního areálu s pestrým sportovním vyžitím.
 • Budeme pokračovat v naplňování strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.
 • Budeme vysazovat stromy do ulic, vytvářet nové aleje a obnovovat staré, budeme umísťovat do veřejného prostoru nové vodní prvky a obnovovat bývalé prameny a studánky.
 • Budeme i nadále podporovat projekt Chodníkový program. Z tohoto programu budeme opravovat chodníky, které potřebují nutnou opravu a na které se nedostalo prostoru v plánu oprav TSK.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci parků, jako jsou Klamovka, Mrázovka, Santoška, Kavalírka. Vybudujeme nový park Na Pláni a obnovíme Košířské náměstí.
 • Budeme prosazovat větší čistotu silnic a chodníků, do veřejného prostoru umístíme více košů na odpadky a psí exkrementy, zvýšíme počty nádob na separovaný odpad, upravíme jejich intenzitu vyvážení dle aktuálních potřeb, zvýšíme dohled nad úklidovými firmami.
 • Budeme pokračovat ve výchově majitelů psů a vést je k zodpovědnosti za nepořádek způsobený jejich psy.
 • Zrevitalizujeme bývalou skládku Motol za finanční spoluúčasti MHMP, MF, MŽP a vrátíme prostor občanům ve formě sportoviště (bikerský areál, psí louka apod.).
 • Vybudujeme nová sportoviště a dětská hřiště v lokalitách kde tato aktivita chybí a je po nich společenská poptávka, jako jsou Cibulka, Dívčí hrady, centrální část Smíchova.
 • Zasadíme se o záchranu Císařské louky jako významné lokality pro rekreaci občanů a propojíme ji s centrem města cyklostezkou.
 • Zrevitalizujeme Chaplinovo náměstí na sídlišti Barrandov kde využijeme nové trendy v hospodaření s dešťovou vodou. Propojíme nám 14. října a přilehlý park Portheimka s centrem Smíchova přímou komunikací na smíchovskou  náplavku.
 • Budeme rozvíjet vznik jedlých sadů a vinic a jejich osazování starými, původními odrůdami. V lokalitách Vidoule a Dívčí hrady budeme podporovat vybudování malých zvířecích farem a minizoo.
 • Vybudujeme odpočinkovou plochu na tzv. plácku v Hlubočepech ve spolupráci s místními obyvateli. Budeme i nadále rozvíjet komunitní a skalničkovou zahradu a přilehlé lokality.
 • Budeme pokračovat v postupné obnově dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 5. Vybudujeme  je v místech kde tato sportoviště a hřiště chybí a je po nich společenská poptávka.
 • Zasadíme se o realizování nových trendů ve veřejné zeleni s ohledem na hospodaření s vodou, jako je přerušování velkých trávníkových ploch různými květinovými společenstvy.

 Sociální oblast

Sociální oblast bude rozvíjena v souladu s principy sociální ochrany a sociálního začleňování  přednostně pro seniory, rodiny s dětmi, zdravotně a tělesně postižené občany, etnické skupiny a národnostní menšiny. Zachováme vše, co bylo smysluplné pro sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení s prohloubením spolupráce s neziskovými organizacemi. Zaměříme se na zapojení všech dotčených v systému sociálních služeb do otevřeného dialogu k účelnému  komunitnímu plánování pro specifické podmínky městské části Praha 5. Vynaložíme maximální úsilí a využijme všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb, s ohledem na probíhající sociální reformu, opakovaně novelizovaný zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale i s ohledem na nové trendy financování sociálních služeb.

 • Budeme nadále pracovat na udržitelnosti rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících metodou komunitního plánování. Při plánování sociálních služeb a služeb souvisejících budeme postupovat tak, aby plánování odpovídalo potřebám občanů MČ Praha 5 a reálným rozpočtovým možnostem MČ Praha 5. Veškeré získané informace, včetně pravidelně aktualizovaného katalogu poskytovatelů sociálních služeb, budou občanům k dispozici na webových stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Městské části Praha 5.
 • Budeme naplňovat priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na období 2019 – 2021 prostřednictvím aktivit uvedených v samostatně zpracovaných Akčních plánech na každý rok.
 • Budeme podporovat rozvoj koordinace zdravotních a sociálních služeb, rozvíjet systém služeb domácí péče, zejména terénní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče, se zřetelem na zachování přirozeného domácího prostředí rodiny a domácnosti klientů. Podpoříme odbornou pomoc těm, kteří pečují v domácím prostředí o těžce nemocné a umírající.
 • Nadále budeme podporovat rozvoj komunitního způsobu života občanů na městské části formou provozu komunitních center, realizací aktivizačních programů pro všechny cílové skupiny. Podpoříme organizace a poskytovatele mimoškolních aktivit, zaměřující se na zájmovou činnost dětí a mládeže zejména dlouhodobého charakteru a umožňující i dětem ze sociálně slabých rodin navštěvovat tyto aktivity s minimální finanční spoluúčastí. Jde o podporu smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, které se převážně ze sociálních a ekonomických důvodů nemohou zapojit do volnočasových aktivit v jiných organizacích. Budeme bojovat proti osamocení seniorů a předsudkům stáří a odstranění věkové segregace, podpoříme a rozvineme aktivity Komunitního centra Prádelna a Komunitního centra Louka. Podpoříme rozvoj i dalších seniorských aktivit a seniorských klubů, a to komunitní formou, kulturními a společenskými akcemi. Podpoříme aktivní stárnutí s důrazem na mezigenerační solidaritu, právo na respekt, důstojné zacházení, důstojné podmínky, důstojný život a participaci ve společnosti.
 • Podpoříme sociální odbor ve vyhledávání seniorů (zejména nad 80 let věku), kteří jsou ohroženi tíživou sociální situací, nebo sociálním vyloučením, tak aby jim byla nabídnuta včasná a účinná pomoc a poskytnuty potřebné sociální služby.
 • Podpoříme celoživotní učení vzdělávání seniorů, se zaměřením zejména na aktivní a zdravé stárnutí, prevenci, na využívání nových informačních a komunikačních technologií zejména prostřednictvím komunitních center, senior akademie apod. Podpoříme zvyšování informovanosti seniorské veřejnosti o nabídce poskytovaných sociálních služeb, volnočasových aktivit a kulturních aktivit.
 • Podpoříme využití vhodných nebytových prostor MČ pro kluby seniorů, komunitní činnost seniorů a pro jejich vzdělávací a volnočasové aktivity.
 • Zřídíme pracovní pozici koordinátora sociální pomoci.
 • Budeme pokračovat v projektu zvýhodněného plavání pro seniory z MČ Praha 5.
 • Podpoříme pořádání letních pobytových či příměstských táborů pro děti ze sociálně ohrožených rodin.
 • Podpoříme rozvoj jeslí, mateřských center, dětských skupin, a dalších projektů, které rozšíří nabídku předškolní péče pro nejmenší děti na území MČ Praha 5.
 • Zachováme bydlení formou bytů zvláštního určení s pečovatelskou službou. Zrealizujeme přestavbu Raudnitzova domu v Hlubočepech na Dům s pečovatelskou službou, se společenským zázemím, podpůrnými službami a ordinací praktického lékaře. Vybudujeme další pavilon Domu s pečovatelskou službou vedle Raudnitzova domu v Hlubočepech. Dále vybudujeme Dům s pečovatelskou službou na Poštovce v Motole, se společenským zázemím a podpůrnými službami.
 • Posílíme spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti sociálního podnikání.
 • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi budeme monitorovat stav osob ohrožených sociálním vyloučením na našem území, zejména osob bez přístřeší a osob závislých na návykových látkách, a budeme pro ně zajišťovat podporu a pomoc.
 • Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje budeme provozovat mobilní jednotku zajišťující péči o osoby bez přístřeší.
 • Podpoříme rozšíření bezbariérovosti veřejného prostoru s cílem zajistit prostředí, které je vyhovující, bezbariérové a bezpečné pro širokou veřejnost, zejména pro seniory, lidi s chronickým zdravotním postižením, i s krátkodobou indispozicí, ale i pro maminky s malými dětmi či kočárky. Budeme usilovat o přístupné prostředí, které je ohleduplné a zohledňuje rozmanitost uživatelů.

Kultura a sport

Granty jsou stěžejním nástrojem pro podporu kulturních aktivit a její pestrost. Budeme usilovat o co nejspravedlivější rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele a hledat zdroje pro zvýšení finanční prostředků na grantovou politiku MČ. Z důvodu větší finanční jistoty připravíme víceleté granty. Nezbytné jsou i granty pro obnovu kulturních památek, které napomáhají soukromým vlastníkům se starat nejen o památky, ale například o domy v památkové zóně.

 • Nadále budeme podporovat Švandovo divadlo, Městskou knihovnu Praha a další významné kulturní instituce.
 • Budeme usilovat o vznik nových kulturních a společenských prostor (nová obřadní síň, koncertní sál, artové kino).
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón uvedeme v život důslednou a citlivou obnovou památek a veřejného prostoru v památkových zónách a památkové rezervaci.
 • Dokončíme rekonstrukci barokního letohrádku Portheimka jako stěžejního kulturního prostoru MČ.
 • Dokončíme rekonstrukci Čínského pavilonu u usedlosti Cibulka. Dále budeme jednat o záchraně usedlosti Cibulka a dalších usedlostí na Praze 5. Pomůžeme urychlit obnovu kolonie Buďánka.
 • Nadále budeme usilovat o zapsání usedlosti Bertramka do seznamu národních kulturních památek. Jsme připraveni napomoci vlastníkovi nemovitosti – Mozartovské obci, aby tato nejcennější památka Prahy 5 byla opět otevřena veřejnosti a stala plnohodnotným kulturním centrem.
 • Podpoříme akce oživující veřejný prostor a rozvíjející sousedské vztahy – happeningy, letní kina, jednorázové výstavy, festivaly, koncerty.
 • Připravíme a začneme realizovat koncepci revitalizace nám. 14. října, aby se stalo stěžejním náměstím Prahy 5.
 • Budeme nadále rozvíjet, organizovat či podporovat již zavedené akce: soutěž Talent roku, Andělská matiné, Febiofest, divadelní festival Aréna (Divadlo bratří Formanů), festival JAZZ On5, Americké jaro, Open air koncert (filmové melodie), adventní koncerty představení pantomimy Sólo atd. Připravíme či podpoříme další akce, aby kulturní nabídka na Praze 5 byla co nejpestřejší.
 • Budeme podporovat Muzeum skla provozované Nadací Jana a Medy Mládkových.
 • Budeme se nadále starat o pomníky na našem území, budeme i nadále vyhledávat osoby, jejichž pomník či pamětní deska na Praze 5 chybí (Ondřej Sekora atd.). Podporujeme projekt výstavby komunitního centra při kostele Krista spasitele na Barrandově. Nadále budeme vzájemně spolupracovat s jednotlivými církvemi na území MČ Praha 5, ať už v oblasti sociální či ochrany památkových objektů.
 • Budeme podporovat umění ve veřejném prostoru.
 • Pokračujeme v obnově a rozšiřování sportovišť.
 • Zajistíme další rozvoj cyklostezek v Praze 5.
 • Vytvoříme vhodné podmínky pro výstavbu multifunkční haly na Barrandově.
 • Ve spolupráci s řediteli škol budeme podporovat využití školních prostor mimo výuku pro sportovní vyžití občanů.
 • Podporujeme stávající sportovní kluby.
 • Pokračujeme v projektu venkovních kluzišť, která rozšíříme i na oblast Barrandova.

Bezpečnost a prevence kriminality

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit na MČ Praha 5. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitý je pro běžného občana pocit bezpečí. Budeme usilovat o zvýšení pocitu bezpečí na MČ Praha 5 zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně-patologických jevů. Naším cílem v oblasti bezpečnosti na MČ Praha 5 je další zlepšování stavu veřejného pořádku a pokles trestné činnosti na MČ Praha 5.

 • V oblasti prevence kriminality se zaměříme na propojení a rozvíjení jednotlivých složek/subjektů, které se na prevenci kriminality na MČ Praha 5 podílejí. Nadále bude pokračovat úzká spolupráce s Obvodním ředitelstvím (OŘ) Městské policie Praha 5, OŘ Policie ČR Praha II, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.
 • Budeme důsledně využívat poznatky Městské policie, neziskových organizací a občanů, k přijímání opatření ke zlepšení pořádku a bezpečnosti na MČ Praha 5.
 • Budeme usilovat o to, aby občané znali svého strážníka.
 • Budeme podporovat prevenci kriminality a primární protidrogovou prevenci. Nadále budeme usilovat o prohloubení rozvoje spolupráce všech subjektů podílejících se na protidrogové prevenci na území MČ Praha 5.
 • V rámci sekundární a terciární protidrogové prevence budeme usilovat o jednotný koordinovaný systém těchto aktivit. Zároveň je nutné je teritoriálně směřovat tak, aby nezatěžovaly nadměrně své okolí.
 • Podpoříme finančně Městskou policii, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor při zlepšování jejich technické vybavenosti a při odborné přípravě jejích příslušníků.
 • Městská část bude podporovat preventivně výchovné akce Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, zaměřené na prevenci kriminality, bezpečnost a dopravní výchovu mládeže.
 • Budeme podporovat preventivní akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti seniorů, přednášky pro seniory (bezpečnostní Senior akademie) apod. Pro zvýšení bezpečnosti seniorů budeme spolupracovat s institucemi a organizacemi věnujícími se seniorům.
 • Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR budeme usilovat o stále bezpečnější Prahu 5. Chceme vytvořit bezpečné prostředí pro život občanů (bezpečná ulice, bezpečné parky a bezpečné prostředí škol) a chránit zejména děti a mladistvé, před užíváním tabáku, alkoholu, nelegálních návykových látek a jejich následky.
 • Rozšíříme počet objektů, které jsou ve vlastnictví městské části (MŠ, ZŠ, zařízení sociálních služeb) zařazených na pult centrální ochrany Městské policie hl. m. Prahy.
 • Zajistíme zvýšení bezpečnosti dětí v okolí základních a mateřských škol. Zvýšíme bezpečnost na přechodech pro chodce v blízkosti škol (více policistů v exponovaných časech).
 • V oblasti péče o děti budeme nadále prohlubovat pravidelnou spolupráci s neziskovými organizacemi, Městskou policií a Policií ČR, a to v problematice ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy (např. alkoholismu, toxikomanie, atd.).
 • V rámci prevence kriminality budeme v daleko vyšší míře podporovat volnočasové aktivity mládeže s cílem zabránit sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže. Budeme také podporovat sportovní a kulturní aktivity škol jako významný prvek prevence kriminality a dostupnost volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sport, zdravý životní styl a kulturu.
 • Městská část Praha 5 bude v rámci svých kompetencí zvažovat možné dopady do oblasti bezpečnosti občanů při povolování umístnění živnostenských provozoven a zařízení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogovou závislostí.
 • I nadále budeme informovat o dění v oblasti prevence kriminality prostřednictvím stránek Komunitního plánování sociálních služeb městské části Praha 5 a časopisu Pětka. Zaměříme se také na realizaci programů, které pomohou navázat lepší komunikaci se školami, neziskovými organizacemi či samotnou veřejností.
 • Budeme provádět monitoring a prosazovat zásadní řešení situace tzv. rizikových objektů a zón (např. domy v dezolátním stavu, o které se jejich majitelé nestarají a které jsou prostorem pro pobyt kriminálně závadových osob a prostorem pro páchání trestné činnosti).

Podnikání

Praha 5 patří svou rozlohou, postavením i počtem obyvatel k největším, a zároveň k nejvýznamnějším městským částem v Praze a městům v ČR. Její jedinečná poloha, dostupnost, infrastruktura, členitost a vybavenost z ní dělá lukrativní sídlo pro podnikatele. Praha 5 je dnes významné centrum obchodu, služeb, podnikání. Sídlí zde významné zahraniční nadnárodní společnosti, ale také malé a střední podniky, živnostníci a řemeslníci.

 • Vytvoříme dlouhodobý koncept pro rozvoj a podporu podnikatelů, poskytovatelů služeb a řemeslníků na Praze 5, který bude vycházet z detailní analýzy ekonomických subjektů a jejich dopadu na život na Praze 5.
 • Spolupráce mezi MČ Praha 5 a hospodářskými partnery zajistí kvalitní platformu pro komunikaci se zaměstnavateli a hledání řešení pro potřeby podnikatelů na Praze 5. Spolupráce zaměstnavatelů a našich škol je klíčová pro vzdělávání dětí a jejich rozhodování o dalším studiu. Budeme prosazovat spolupráci škol se zaměstnavateli.
 • Zaměříme se na rozvoj řemesel, služeb a drobných živnostníků. Jsou páteří pro zaměstnanost a přirozený rozvoj naší MČ.
 • V rámci každoročního vyhlašování tradiční soutěže o nejlepšího podnikatele Podnikatel roku Prahy 5 rozšíříme kategorie a vytvoříme koncept pro pravidelné setkávání zástupců podnikatelů a představitelů MČ Praha 5.
 • Podpoříme rozvoj akcelerátoru na Praze 5, který bude spolupracovat se školami, podnikateli, inovátory. Budeme vytvářet prostředí pro příchod nových a inovativních nápadů tzv. start-upů.

Bytová politika

Díky výraznému zvyšování cen bytů i jejich pronájmů je bytová politika jednou z nejdůležitějších oblastí, kterými se bude MČ v následujícím období zabývat. Co nejrychleji chceme aktualizovat zásady bytové politiky tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu bytového fondu a potřebám občanů v rámci aktuálních možností MČ.

 • Nadále budeme propracovávat systém přidělování sociálních bytů s důrazem na pečlivý, transparentní a zodpovědný výběr potenciálních nájemců s důrazem na prevenci vzniku pohledávek, jako jeden z pilířů řádného hospodaření.
 • Nadále budeme podporovat projekty tréninkového bydlení (Naděje, Armáda spásy).
 • Vyčleníme další byty pro preferované profese (učitelé, policisté, hasiči, lékaři a zdravotní sestry).
 • Zanalyzujeme moderní trendy v oblasti podpory bydlení (startovací byty, prostupné bydlení Housing First, dostupné bydlení atd.) a jejich případnou realizaci v rámci možností a potřeb MČ.
 • Vybrané zrekonstruované byty nabídneme k pronájmu za nejvyšší nabídnutou cenu, čímž stanovíme novou obvyklou tržní cenu v dané lokalitě. I na základě toho zvážíme případnou korekci stávajících cen nájemného v bytech MČ.
 • U rizikových, individuálních případů využijeme uzavření smluv na dobu určitou formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, čímž zefektivníme využívání bytového fondu a vyhneme se případným zdlouhavým soudním sporům s dopadem na rozpočet MČ.
 • Budeme se důrazně vymezovat proti nepovolenému přepronajímání bytů, narušování dobrých sousedských vztahů a ničení majetku v domech MČ.
 • Zvážíme přímé nákupy projektů či bytů od soukromých investorů pro rozšíření nabídky startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, bytů pro seniory a další skupiny obyvatel v souladu s nově upravenými zásadami bytové politiky. Prověříme možnosti vlastní výstavby bytových domů.
 • Opravíme a zmodernizujeme stávající bytový fond se zaměřením na snížení nákladů na bydlení v těchto domech (zateplování, rušení přímotopů apod.), na bezbariérovost resp. využitelnost bytů pro seniory (dobudování výtahů), na bezpečnost a komfort bydlení (nové elektroinstalace, renovace sociálních zařízení), ale i na vzhled jednotlivých domů v majetku MČ (fasády, společné prostory).
 • Samostatnou kapitolou v péči o majetek MČ je pak pokračování v Antigraffiti programu nejen pro bytové domy resp. majetek ve správě městské části (školy a školky, dětská hřiště a podobně), ale i pomoc při ochraně majetku SVJ a soukromých majitelů.

 

Dokument ke stažení:

Programové prohlášení Rady MČ Praha 5