Více peněz půjde i do personálního zázemí

školství škola děti

Školství je naprosto strategický resort. Národ na něm dnes stojí více než kdykoli jindy. První místostarostka páté městské části Renáta Zajíčková (ODS) má za to, že oblast potřebuje nejen zázemí, ale zejména kvalitní zaměstnance, protože když není to první, lze se alespoň spolehnout na lidi. To sice platí univerzálně, ale ve školství dvojnásob, protože děti a znalosti jsou naše budoucnost.

První místostarostka Renáta Zajíčková (uprostřed) na setkání s řediteli škol

Městské části vytvářejí elementární podmínky pro existenci školských zařízení tím, že jim poskytují budovy, vybavení, plochy pro sportoviště a volný čas, technický servis, finanční prostředky na provoz a vybírají a následně jmenují ředitele škol.

„Kvalitní škola je výsledkem širokého spektra různorodých procesů, činností, funkčních pravidel, osvíceného
vedení s jasnou vizí střednědobých cílů včetně jejich prostupnosti, systematické manažerské práce a zájmu zapálených a kreativních lidí,“ tvrdí Renáta Zajíčková. Z uvedeného vyplývá, že úroveň školy je výsledkem zapojení a spolupráce několika skupin, které školu tvoří a modelují. Těmito skupinami jsou: žáci, pedagogové, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci, rodiče a zřizovatelé.

Role komunálních politiků

„V pozici místostarostky mám v gesci školství. Ráda bych navázala na vše fungující a funkční. Vnímám jako
kontraproduktivní za každou cenu bořit vše, co je praxí prověřené a smysluplné. Na druhou stranu současná
doba prochází překotným vývojem, a co platilo včera, neplatí dnes a už vůbec nebude platit zítra,“ pokračuje.
Tato skutečnost prý vyžaduje rychlé adaptace na nové potřeby a změny. I proto přichází pro oblast školství
s krátkodobým plánem.

Seznámit se detailně s prostředím a lidmi našich škol a školek.
„V prosinci a lednu jsem je proto všechny navštívila, dále jsem pročetla veškerou dostupnou dokumentaci, která se k dané škole či školce vztahuje. Protože mými klíčovými partnery jsou ředitelé škol, proběhla první společná setkání, která poskytla prostor pro vzájemné sdělení našeho očekávání v nadcházející spolupráci a ze kterých vyplynula zpětná vazba k současným potřebám a úkolům škol. Považuji za zásadní intenzivně s řediteli škol komunikovat, proto prioritou v této oblasti pro mě bude nastavení efektivního dialogu mezi městskou částí a řediteli škol,“ sdělila místostarostka.

Navýšit rozpočet pro oblast školství.

Na základě jejích širokých znalostí školské problematiky a po prostudování všech klíčových dokumentů, které má městská část z předešlého období k dispozici, bude prosazovat velkorysejší rozpočet pro rok 2019. Ten by měl pokrývat skutečné a široké potřeby škol, a ne pouze kopírovat rozpočty z let minulých. Posílit by se měla rozpočtem
například podpora pedagogů i nepedagogických zaměstnanců.

Rozšířit personální zázemí.
Klást důraz na podporu pedagogů a ředitelů škol. Jedním z opatření, která jim vytvoří větší prostor pro vlastní pedagogickou činnost, je rozšíření personálního zázemí nepedagogickými pracovníky. Dnes školy řeší témata, která donedávna byla okrajovou záležitostí.

„Mám na mysli například integraci cizinců, inkluzi, granty, výkaznictví, marketing nebo PR. Činnosti spojené s těmito oblastmi vyžadují nové pracovní pozice, protože v současné době výrazně zatěžují pedagogy i ředitele. Proto se musí rozšířit týmy lidí, kteří budou poskytovat škole široký servis a administrativní či jiné odborné práce. Jedině tak budou mít pedagogové či vychovatelé více času na vzdělávání a rozvoj našich dětí, na komunikaci s rodiči, na analýzu své práce, na kvalitní přípravu výuky a na vlastní rozvoj,“ uvedla Zajíčková.

O této problematice se dnes na různých úrovních mluví, neboť školám a školkám hrozí jistá paralýza. Protože je v možnostech městské části finančně podpořit nepedagogickou část zaměstnanců, bude intenzivně usilovat o navýšení rozpočtu právě této kapitoly.

Zpracovat strategický dokument.
Protože pátá městská část nemá zpracovaný takový dokument, který by podrobně popisoval vývoj našeho školství ve střednědobém horizontu, je nutné se tohoto úkolu ujmout. Minulé vedení radnice zpracovalo dokumenty, které zachycují demografický vývoj a z něj plynoucí nároky na kapacity, výhledy územního rozvoje, současný technický stav budov, dokonce nastínilo hrubé záměry vzdělávání pro nejbližší období. Z těchto dat můžeme vycházet při vytváření střednědobého záměru a rozvoje škol zřizovaných městskou částí. Záměrem je dokument zpracovat do konce letošního roku.

Pro nejbližší období jsou samozřejmé investice do modernizací budov, do rekonstrukcí nevyhovujících vnitřních prostor a venkovních ploch, do vybavení tříd a odborných učeben, do rozšiřování kapacit.

V této souvislosti je potřeba aktualizovat pasportizaci budov a vytvořit plán obnovy a rozvoje materiálního, prostorového a technického zázemí. Tento úkol není časově náročný, a tak by měl být hotov v řádech měsíců.

Zvýšit informovanost a prestiž škol.

Ve školách se odehrává mnoho jedinečných a významných procesů a událostí. Zároveň v nich pracuje mnoho výjimečných lidí. Proto je nutné o této kvalitě více informovat nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Z tohoto důvodu místostarostka plánuje rozšířit informační kanály o nové formy. Ty by měly vytvořit větší prostor pro prezentaci školských zařízení a pro zapojení žáků, pedagogů, rodičů a odborníků do zviditelnění škol a školek.

Resort školství je velmi komplexní oblast, která vyžaduje systematickou, pečlivou a každodenní činnost. Protože se místostarostka ve školství pohybuje téměř třicet let, měla příležitost pochopit, že škola je velmi složitý a živý organismus, který pro svoji dobrou kondici potřebuje láskyplnou péči a trvalý zájem. „Škola pro mě byla vždy srdeční záležitostí, proto jsem připravena dát našim školám to nejlepší a jsem připravena je v případě potřeby chránit před nezdravými trendy a tlaky,“ dodala Zajíčková.

 

Úvodní foto: 123.rf.com