Fórum: Jak byste řešili problematiku záměru výstavby plavební komory?

MČ potřebuje spojence na magistrátu a v Praze 1

Exhalace z naftových motorů lodí, vysoká hladina hluku a další znepřístupnění břehů Dětského ostrova veřejnosti jsou hlavními důvody, proč MČ Praha 5 již několik let vystupuje proti záměru výstavby druhé plavební komory. Stavební úřad Prahy 5 sice projekt zamítl, ale investor požádal o povolení jinou cestou. Má již kladné stanovisko
posouzení vlivu stavby na životní prostředí a magistrát zahájil tzv. vodoprávní řízení.

Stát jako investor i orgány státní správy, které projekt podporují, jdou proti zájmům občanů Prahy 5 a stojí na straně loďařské lobby. MČ Praha 5 léta proti výstavbě bojovala sama, a proto neúspěšně. Po volbách jsme převzali kauzu v obtížné pozici. Úspěchu můžeme dosáhnout jen ve spolupráci s magistrátem a MČ Praha 1. V obou naštěstí máme díky Pirátům vliv i spojence. Doporučil bych s pomocí magistrátu a zástupců ve sněmovně iniciovat vznik předpisu, který zakáže plavidlům produkujícím nadměrné exhalace vplutí do Pražské památkové rezervace, podobně jako v Německu regulují vjezdy aut do center měst.

Tím by se exhalace ve vltavském údolí snížily, provoz zredukoval a nová komora by nebyla potřeba. Hrozba regulace plavby by posílila naši pozici pro jednání se zastánci loďařů – Ministerstvem zemědělství ČR (nadřízený orgán státního podniku Povodí Vltavy) a Ministerstvem dopravy ČR (zřizovatel Ředitelství vodních cest ČR) nejen o komoře, ale i o zpřístupnění nábřeží Vltavy občanům.

Ing. Milan Kryl, předseda Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

V zájmu ochrany životního prostředí Dětského ostrova a okolí

Ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy musíme především začít řešit způsob, jak omezit emise lodní dopravy. Za MČ Praha 5 jsme nechali zpracovat měření emisí lodních motorů v prostoru smíchovské komory a z výsledků je zřejmé, že škodlivé emise z lodní dopravy zde mnohonásobně převyšují emise kolon automobilů
a kvalita ovzduší je zde horší než u frekventovaných silnic. Příčinou je příliš benevolentní legislativa, kdy pro lodní motory platí méně přísné emisní limity a emise nejsou předmětem pravidelných kontrol, ale i ničím neregulovaný vysoký počet lodí.

Jsem přesvědčen, že s druhou plavební komorou by došlo k navýšení objemu lodní dopravy a tím k dalšímu zhoršení kvality ovzduší na Dětském ostrově a v blízkém okolí. S druhou plavební komorou u Dětského ostrova stále zásadně nesouhlasím a za pátou městskou část jsme podali námitky do řízení o povolení stavby. Dalším důvodem je poškození veřejného prostoru řeky mezi Štítkovským a Staroměstským jezem, v nejkrásnější části řeky mezi Národním divadlem a Petřínem. Toto území je velmi aktivně využívané pro volnočasové aktivity jak obyvatel MČ, tak i obyvatel hlavního města a turistů. Jde o unikátní rekreační prostor na řece, který je třeba chránit a nedopustit, aby
zde šlapadla a pramice nahradila viditelně kouřící vodní doprava.

V námitkách dále požadujeme odmítnutí Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru o vyhodnocení
vlivu stavby na životní prostředí. To považujeme za nedostatečné a nepřezkoumatelné s tím, že je třeba v řízení EIA znovu provést zjištění vlivu na životní prostředí, a to i s ohledem na provedené měření emisí.

Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

V našem programu máme v této věci referendum

V prvé řadě bych začal řešit nevyhovující emisní podmínky v okolí současné plavební komory u Dětského ostrova a Janáčkova nábřeží tím, že bych zaprvé zpřísnil emisní normu pro lodní motory, a pokud by ji nesplňovaly, tak zákaz provozu. A zadruhé přechod starých kouřících lodních motorů na nové, buď elektrické, nebo plynové. Za těchto podmínek je ANO Praha 5 ochotno akceptovat výstavbu.

Jinak ve volebním programu Hnutí ANO Praha 5 jsme občanům slíbili referendum o druhé plavební komoře, kde si sami rozhodnou o tom, zda tuto stavbu chtějí, nebo ne.

Martin Slabý, místostarosta MČ Praha 5

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Stavět „dálnici“ vedle dětského hřiště? Ne

Názor TOP 09 na výstavbu druhé plavební komory je stejný jako před deseti měsíci: Druhou plavební komoru nerealizovat!
Nesouhlasíme s obejitím nesouhlasu samosprávy MČ. Argumenty pro náš názor jsou shodné jako v dubnové Pětce 2018: Stavět „dálnici“ vedle dětského hřiště? Nesouhlasíme. Druhá plavební komora na Smíchově se rovná zvýšení emisí v blízkosti dětského hřiště na Dětském ostrově. Emise jsou první rozměr problému souvisejícího s výstavbou
druhé komory. Na základě podnětů občanů bydlících u Janáčkova nábřeží jsme ve spolupráci s odborníky z ČVUT a Akademie věd ČR změřili emise z lodní dopravy, což doposud nikdo neudělal. Prokazatelně víme, že plavební komory a náplavky, kde kotví lodě, jsou kromě zvýšeného hluku místy na Vltavě s nejvyšší koncentrací škodlivin.

Navíc emise z lodí jsou obecně větší problém než z aut, protože u nesilničních motorů, včetně lodních, se filtry a katalyzátory zavádějí se zpožděním, neplatí pro ně přísné emisní normy, nepodléhají žádným kontrolám. V tom máme svázané ruce, tudíž nejdřív musí dojít ke změně legislativy. Téma je otevřené, jsme připraveni pomoci,
aby zákonodárci přijali změny co nejdříve. Vzhledem k tomu, že jsme nedávno otevřeli kompletně zrekonstruovaný Dětský ostrov, jsou pro nás tyto výsledky velmi důležité.

Nikdo by přece nepostavil dětské hřiště těsně vedle frekventované dálnice. Dalším problémem, který s sebou druhá
komora přináší, je praktická likvidace klidného úseku na Vltavě mezi Štítkovským a Staroměstským jezem. Tento „klidný rybníček“ lidé rádi využívají k projížďkám na lodičkách či šlapadlech, aniž by jim hrozil střet s loděmi. Na pomyslné „stezce pro lodičkáře“ mohou nerušeně pozorovat architektonické skvosty z hladiny řeky.

Ing. Pavel Richter, zastupitel MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

Pár poznámek smíchovského rezidenta a vodního motoristy

Bydlím ve smíchovském přístavu, pohybuji se na řece jako vodní motorista, znám se s kapitány komerčních plavidel a ohledně nové komory vnímám argumentaci pro i proti. Současnou komorou jsem se často proplavoval a situace tu je v létě opravdu kritická. Smíchovská komora je nejvytíženější ze všech, protože se tu potkává doprava nákladní a technická, doprava osobní – komerční (vyhlídkové plavby) a osobní doprava malých a středních plavidel
rekreačních nebo sportovních.

Frekvence plaveb výletních parníků se v posledních letech opravdu utrhla ze řetězu. Malá plavidla dávají i několik hodin přednost velkým komerčním lodím, což odporuje právu na bezplatné plynulé proplavení. Zisk soukromých plavebních společností nemůže být žádným vyšším zájmem, nadřazeným slabším účastníkům plavby, sportovcům,
nebo dokonce rezidentům. Zároveň si v této lokalitě neumím představit vznik další komory. Jde o památkovou
rezervaci ostrovů, staveb a panoramat a bylo by podle mého nesprávné tento harmonický komplex narušit. Navíc se mi zdá, že tu jde jenom o snahu otevřít komerční plavbě velkých plavidel i prostor mezi jezy, a to je, jako kdyby se žádost o cyklostezku na Kampě v tichosti změnila na dálnici.

Řešení vidím v regulaci komerční plavby, např. v omezení licence na plavbu NAD a POD komorou zvlášť. Nebo ve
stanovení pravidel tak, že malá plavidla budou proplavována v určité časy podle přesného klíče. Jednoduché a levné řešení. Snažím se vnímat stanoviska obou táborů i unikátnost současného stavu. K ekologickým i ekonomickým (ale koho?) zájmům se nevyjadřuji, na to nemám dost informací.

Jan Hřebejk, zastupitel MČ Praha 5

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Město varuje: plavební komora škodí zdraví

Výstavba nové plavební komory není v souladu s veřejným zájmem z důvodu plýtvání penězi státu a škodlivosti k veřejnému prostoru i životnímu prostředí. Ředitelství vodních cest prostřednictvím Povodí Vltavy výstavbu prosazuje navzdory kontinuálně negativnímu stanovisku veřejnosti a politické reprezentace. Žadatel se po zamítnutí ze strany stavebního úřadu nevzdal a na konci roku 2018 podal novou žádost k Odboru ochrany prostředí HM
Prahy, jehož rozhodnutí za určitých okolností může stanovisko stavebního úřadu nahradit.

V rámci správního řízení odbor žádost vyvěsil na úřední desce 18. 12. s tím, že samosprávní orgány se mohou vyjádřit ve lhůtě do 15 kalendářních dnů. Skutečnost, že se tak stalo těsně před obdobím Vánoc, považujeme za účelovou a skandální. Námitky nakonec v šibeničním termínu podala MČ Praha 5, a také Spolek Zdravý rozum, který se v celé záležitosti nepřetržitě angažuje.

Je zřejmé, že státní orgány výstavbu prosazují bez ohledu na názor samosprávy. Pokud správní orgán záměr výstavby
plavební komory schválí, může MČ Praha 5 či jiný samosprávní orgán nebo spolek podat žalobu z důvodu podjatosti. Další možností je omezit na kotvištích v majetku města prostřednictvím HM Prahy kotvení těch plavidel, která produkují větší množství emisí, což se týká naprosté většiny z nich. Řešení vidíme v optimalizaci řízení provozu a v legislativním i ekonomickém tlaku na modernizaci lodních motorů s cílem dosáhnout zlepšení čistoty ovzduší,
nikoli postavit za peníze daňových poplatníků drahou stavbu, která bude mít dopady přesně opačné a znemožní další rozvoj cenné lokality.

Jakub Suchel, zastupitel

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5