Fórum: Jak hodnotíte schválený rozpočet páté městské části na rok 2019?

Rozpočet musí reflektovat potřeby městské části

V rozpočtu roku 2018 byly plánovány příjmy 675,7 mil. Kč a výdaje 1166,9 tis. Kč, tedy deficit 491,2 mil. Kč. Rozpočet na rok 2019, který se připravuje již od poloviny roku 2018, byl bývalou koalicí koncipován v podobných  parametrech. Po volbách tak byl na změnu v přístupu k tvorbě rozpočtu velmi omezený čas, prakticky pouze jeden
a půl měsíce. Přesto se podařilo snížit plánovaný schodek o 370 mil. Kč, především v oblasti nadhodnocených výdajů na nepřipravené akce.
Lednové zastupitelstvo schválilo rozpočet s příjmy ve výši 814 mil. Kč a výdaji 1175 mil. Kč, tedy schodkový ve výši
361 mil. Kč. Magistrát hl. m. Prahy potvrdil, že nespotřebované dotace na investice z let 2017 a 2018 budou městským částem ponechány, což ve schváleném rozpočtu není zahrnuto. Pro Prahu 5 to znamená zvýšení příjmů a tím i snížení deficitu o cca 160 mil. Kč. Zbývajících cca 200 mil. Kč plánovaného deficitu je kryto především z rezervního fondu, což jsou prostředky MČ, které nebyly v minulých letech proinvestovány.
V průběhu roku provedeme analýzu běžných výdajů, tak aby bylo možné optimalizovat výdajovou stránku rozpočtu
v dlouhodobém horizontu. V dalších letech plánujeme postupné snižování schodku, tak aby nejpozději v roce 2021 byl rozpočet plánován jako zdrojově vyrovnaný bez použití externích zdrojů.

Karel Bauer, místostarosta MČ Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

Rok plný investičních akcí

Dobrá zpráva rozhodně je, že byl rozpočet na konci ledna schválen. Jde o nejdůležitější dokument, který každoročně schvaluje zastupitelstvo. Složitostí toho letošního bylo, že ho zčásti připravovala koalice minulá a nová koalice měla jen omezený čas na jeho projednání, respektive přepracování.
Rozpočet se totiž vždy připravuje od prázdnin předešlého roku. Přestože by se dalo i nyní diskutovat o mnoha položkách a celkové výši rozpočtu, koaliční partneři – Piráti, ODS a ANO – dokázali v krátkém čase k rozpočtu přistoupit s nadhledem a prokázali, že se umí dohodnout. Ostatně totéž se nám podařilo i při jednání nad
programovým prohlášením rady. Teď již nic nebrání tomu, abychom se vrhli do práce.
Tento rozpočet ve výši více než jedné miliardy je plný investičních akcí nejen do škol, ale i na výstavbu domů s pečovatelskou službou a do zeleně. Nechybí finance na opravy bytů a domů ve vlastnictví MČ.
Více peněz je určeno i na grantovou politiku či na participativní rozpočet. Navýšil se rozpočet do školství na platy učitelů i nepedagogických pracovníků, což je zásluha mé kolegyně 1. místostarostky Renáty Zajíčkové. Teď je jen na nás, zda opravdu zvládneme všechny zejména investiční projekty opravdu zrealizovat, aby se nestalo, co v minulosti bylo běžné, že plánů bylo výrazně víc než skutečnosti. To sice přineslo na první pohled líbivý hospodářský výsledek radnice, který byl ale spíše než věrným obrazem hospodaření kusem papíru obsahujícím sny jednotlivých radních. Zároveň bychom neměli zapomínat na úspory zejména u mandatorních výdajů. Je smutnou praxí, že se o nich mluví jen při schvalování rozpočtu a v průběhu roku se na to zapomene.

Bc. Lukáš Herold, radní MČ Praha 5 a předseda klubu zastupitelů

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

Rozpočet je střídmý a finančně vyvážený

Zastupitelstvem schválený rozpočet na rok 2019 vyjadřuje shodu koaličních stran na celkovém objemu výdajů rozpočtu. Porovnám-li schválené výdaje roku 2018, které byly ve výši 1167 tis. Kč, s rokem 2019, dojdu k opravdu malému navýšení o 0,7 procenta. Jako nejdůležitější vidím dokončení rozpracovaných investičních akcí do školských objektů, výdaje pro sociální služby a veřejný prostor za více než 150 mil. Kč. Je proto zcela jisté, že deficit rozpočtu bude výrazně nižší právě o tuto částku vrácených účelových prostředků z MHMP do rozpočtu MČ Praha 5.
Celkový objem kapitálových výdajů je sice nižší než v roce 2018, ale předpokládám, že plánované investiční akce budou dokončovány a plnění plánu investic bude vyšší než v předchozích letech.
Kladně hodnotím skutečnost, že byly vyčísleny tzv. mandatorní výdaje, tedy výdaje stanovené zákonem či platnou smlouvou. Jejich souhrn tvoří 60 procent celkového objemu výdajů. U běžných (neinvestičních) výdajů je to dokonce 80 procent plánovaných výdajů.
Další přínos pro občany městské části vidím v navýšení prostředků poskytovaných formou dotací – grantů, kdy z částky 9,5 mil. Kč v roce 2018 plánujeme v letošním roce přidělit částku vyšší než 15 mil. Kč. Jako úspěšný počin hodnotím také zavedený projekt participativního rozpočtu, do kterého se občané Prahy 5 velmi aktivně zapojili, proto i u tohoto projektu byly navýšeny finanční prostředky.
Shrnu-li všechna uvedená hlediska a další aspekty včetně stavu rezerv a účtů, považuji rozpočet na rok 2019 za střídmý a finančně vyvážený.

Bc. Jan Trojánek, předseda finančního výboru a klubu zastupitelů

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Rozpočet, který nenaplnil očekávání

Velmi dobře si pamatuji, jak nová koalice ODS, ANO 2011 a Pirátů slibovala, že konečně po dlouhé době předloží vyrovnaný rozpočet. Tento slib se však naplnit nepodařilo. Pojďme si udělat malou analýzu. Příjmy rozpočtu je nejprve nutné očistit na jejich skutečnou hladinu. Ačkoli stávající koalice plánuje do rozpočtu zapojit ze zdaňované
činnosti 350 mil. Kč, její hospodářský výsledek byl pouze 110 mil. Kč. Rozdíl je krytý z prostředků z minulých let. Pokud tedy hovoříme o skutečných příjmech městské části, představují 575 mil. Kč. Běžné výdaje koalice však naplánovala ve výši 732 mil. Kč, tzn. jen na provozu vytváří schodek 157 mil. Kč. Pokud pak započítáme i investiční projekty, dostáváme celkový schodek ve výši 600 mil. Kč, tedy přes 100 procent. Ačkoli se část vrátí zpět na dotacích a vratce daně z příjmů, schodek bude i tak markantní.
Co se pak týká samotných výdajů, na první pohled se může zdát, že jejich celkový nárůst není dramatický. Smutné však je, že dochází k růstu běžných výdajů, tedy spotřeby na provoz městské části, oproti očekávané skutečnosti 2018 až o 147 mil. Kč. Investice naopak klesají. Rozpočet tedy rozhodně není proinvestiční, za jaký jej koalice označuje. Nové zásadní projekty v něm nevidíme, naopak dochází k odkládání již započatých akcí.
Koalice tak bohužel používá ušetřené prostředky na krytí provozní ztráty. Přitom deklaruje, že provozní mandatorní výdaje jsou ve výši 710 mil. Kč, tedy svými příjmy není schopna pokrýt ani je. Měli bychom se proto společně ptát, co s tím hodlá stávající koalice do budoucna dělat, protože tento stav není udržitelný.

Ing. Jan Kavalírek, člen Finančního výboru ZMČ Praha 5

 

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

Černá není bílá a vyrovnaný není deficitní

Máme rozpočet – to je asi jediné pozitivní zjištění po jednání zastupitelstva. Přes veškeré přísliby koalice se jej jaksi nepodařilo sestavit jako vyrovnaný, tedy bez významné spotřeby prostředků určených pro budoucnost. Nové vedení radnice nejen že nepřineslo nové projekty, ono ani není schopno rozvíjet ty zděděné.
Nepřipravuje se tedy ani žádná nová školka či škola, a to ani ta vysoutěžená ve Smíchov City či předpokládaná na Waltrovce. Rozpracované projekty domů pro seniory rada zdržuje v realizaci. Buďánka, tedy dlouhodobě  podporovaný projekt, který má platné stavební povolení na výstavbu sítí, nedostala ani korunu.
Pakliže považujeme rozpočet za exaktně definovaný skutečný program koalice, pak ten náš pro rok 2019 je nepřehledný a bez precizně pojmenovaných priorit, snad kromě školství. Vedle této kapitoly je nejvýznamnější
ta věnující se veřejným prostranstvím a zeleni. Přes rozpor v jednacím řádu tento odbor plánuje investice v řádu desítek milionů. My ale nepovažujeme investice do dětských hřišť bez zpracované demografické analýzy za tu nejdůležitější investici do budoucna. Přes významný vizuální prvek upravených parků, houpaček a prolézaček
je nedostatek domů pro seniory či nedostatečná výstavba sociálního bydlení, jež jsou v rozpočtu úplně opominuty, zcela zásadním nedostatkem.
K našemu úžasu Piráti rezignovali na své předvolební prohlášení a do programu koalice a do rozpočtu nezahrnuli systém elektronické správy veřejných zakázek. A navíc, když jsme se jej snažili do rozpočtu zahrnout, jej koalice jimi vedená zamítla. Že by už skončila kampaň?

David Dušek, zastupitel MČ Praha 5

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Tři pohledy na rozpočet 2019

Navrhuji hledět na rozpočet ze tří úhlů. Za prvé jako na zrcadlo kvality ekonomické argumentace. Rozpočty pro léta 2015 až 2018 byly vždy schodkové. Současný předkladatel rozpočtu je rok co rok drtivě kritizoval jako nezodpovědné. Letos měl možnost se ukázat. Předložil rozpočet se schodkem 360 mil. Kč. Podivuhodná
důslednost. Druhý úhel pohledu – rozpočet jako mapa mocenských ambicí uvnitř koalice. Podle organizačního řádu
ÚMČ zajišťuje přípravu a realizaci investic výhradně Odbor majetku a investic.
Odpovědný radní je z klubu Pirátů. Odbor správy veřejného prostranství a zeleně však předložil samostatné investiční akce za 139 mil. Kč. Příslušný radní je z klubu ANO. Tento postup nesvědčí ani o respektu k pravidlům, ani o vyvážených vnitřních vztazích. Úhel pohledu třetí. Nevěrohodnost. Rozpočtované částky na investice Odboru
správy veřejného prostranství nebyly řádně vysvětleny a jsou neodůvodnitelně vysoké. Ceny projektů jsou stanovovány jako 10 procent odhadované ceny díla, což je nesmysl. Důsledkem těchto podivných kalkulací mohou být přemrštěné ceny realizací.
To lze doložit analogiemi s podobnými zakázkami v jiných městských částech a městech. Vést obec jako firmu. To bylo tenkrát myšleno vážně?

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5