Fórum: Jaký máte názor na připravovaný projekt Šemíkův břeh na Smíchově?

Rekreační sport prohrává s komercí

Mezi Knížecí a Lihovarem budou postaveny tisíce nových bytů a kanceláří, sportu ale žádná plocha vyhrazena nebude. Na jediném místě nyní určeném pro sport má vyrůst projekt Šemíkův břeh. Je v rukou soukromého vlastníka, který zde sport již provozovat nechce. V roce 2017 zastupitelstvo MČ schválilo záměr změny účelu
pozemku ze sportovně-rekreačního na stavební a později i memorandum s developerem.

Blízko je ještě Císařská louka, ale ta je celá soukromá a z větší části oplocená a rozpronajatá. Bez nové lávky, kterou na severním cípu majitel ostrova nechce, navíc obtížně přístupná místním. Zachování posledního území pro sport
a rekreaci považuji za veřejný zájem. Lze toho však za výše uvedeného stavu ještě dosáhnout?

Odhadní cena dotčených pozemků pro sport je cca 70 milionů Kč. Developer pozemky (s dosluhující halou Erpetu) hodlá koupit za 550 milionů Kč, ale jen pokud budou formálně změněny na stavební. Pokud se nové vedení MČ postaví proti této změně, pozemky zůstanou sportovní, ale majitel je za současné ceny „pro sport“ neprodá. Vidina obřího zisku povede majitele k čekání na jiné politické složení radnice a k zakonzervování neutěšeného stavu.

Podle mého rozboru ekonomické návratnosti investice by developer dosáhl vysokého zisku i v případě realizace pouhé čtvrtiny projektu. Já se přikláním k výstavbě jen na území parkoviště a chátrající haly a zachování plochy hřiště v územním plánu pro sport a rekreaci. Kompromis by vygeneroval i tak zisk kolem miliardy korun.  Ekonomicky to smysl dává. Zastupitelé ať ukážou, zda stojí za veřejným zájmem.

Ing. Milan Kryl,předseda Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

Při zodpovědném přístupu může být projekt přínosem

Projekt Šemíkův břeh může být přínosem pro danou lokalitu, je však nutný zodpovědný přístup městské části Praha 5, investorské společnosti Sebre a majitele pozemků SK Smíchov. Alfou a omegou celého projektu je náhrada sportoviště v dané lokalitě. Městská část i majitel pozemků SK Smíchov již deklarovali úmysl, že v případě změny územního plánu investují finanční prostředky od investora do nového sportoviště na Císařské louce. Je zde třeba
vyvinout maximální úsilí, aby místo zchátralého uzavřeného sportoviště, nevhodně umístěného u Strakonické ulice, vzniklo veřejně přístupné sportoviště i sportoviště SK Smíchov v lepším prostředí.

Závazkem investora v uzavřeném memorandu s městskou částí je i revitalizace náplavky, která je dnes odříznuta od Smíchova oploceným areálem SK Smíchov a je značně zanedbaná. Revitalizace náplavky je zde důležitá i v širším kontextu pražských náplavek a jejich podélné prostupnosti. Za klíčové pak považuji vybudování lávky propojující náplavku s Císařskou loukou a jejich vzájemnou koexistenci.

Samotný projekt výstavby je ve fázi podkladové studie pro změnu územního plánu. Pokud změna získá kladná stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí a dalších dotčených orgánů, projde veřejným projednáním a následně bude schválena, stane se studie podkladem pro jednání o konkrétní podobě projektu. Vzhledem ke
Strakonické ulici je nutné zajistit kvalitní prostupnost a přístupy k vodě, živé partery, ale i kultivaci samotné ulice umístěním stromořadí a širokých chodníků. Důležitý bude i charakter veřejných prostranství a vybavenost mobiliářem.

Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

Zatím je předčasné dělat jednoznačné závěry

Šemíkův břeh je soukromý projekt bytové výstavby v prostoru mezi Strakonickou ulicí a Vltavou vedle železničního mostu směrem k Barrandovskému mostu. V současné době je ve fázi podkladové studie pro změnu územního plánu a přípravy výkupu potřebných pozemků od soukromých vlastníků.

Tento záměr byl v minulých dnech představen veřejnosti. Odezva obyvatel sousedící lokality na tento záměr však není pozitivní. Celá situace je v současné době rozpracována pouze ve formě podkladové studie. Je nutno zmínit, že v současné koalici nebyl tento záměr projednán ani schválen, i když v minulém volebním období bylo zastupitelstvem městské části schváleno memorandum o spolupráci MČ s developerem, ve kterém je developerem přislíbena výstavba sportoviště na Císařské louce. Proto je předčasné dělat z uvedeného představení záměru jednoznačné
závěry.

Josef Endal, předseda bytové komise a komise investic, dotací a EU fondů

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Můj postoj k tomuto projektu prošel výrazným vývojem

Jsem celoživotní sportovec a každé rušení sportoviště je pro mě velmi citlivou věcí. Současný Erpet však rozhodně není vnímán a využíván jako místo pro sportování dětí, mládeže ani dospělých z místní lokality. Je to spíše exkluzivní klub pro specifickou skupinu lidí. Respektuji velmi osobní vlastnictví.

Připadá mi slušné a správné zabývat se návrhy vlastníků, kteří mají nějaký záměr při nakládání se svým majetkem.
Realizace podobného projektu je složitý, dlouhotrvající proces, na jehož začátku je změna územního plánu. Proces změny územního plánu je velmi komplexní. Při posuzování záměru jsou odborníky z mnoha oborů posuzovány všechny skutečnosti. Jsou odbory (např. doprava, ochrana prostředí, hygiena atd.), bez jejichž souhlasného
stanoviska nelze změnu schválit. Čili i tato změna je posuzována ze všech hledisek, včetně těch, která jsou předmětem námitek účastníků řízení i diskusí ve veřejném prostoru. A jestliže je odborné orgány státní správy vyhodnotí jako relevantní, pořizování změny je ukončeno.

Náš požadavek na investora, který nám projekt před žádostí o změnu územního plánu představoval, byl, aby uvažovaná změna výrazně zvýšila kvalitu veřejného prostoru a možnosti volnočasového vyžití místních obyvatel např. propojením s ohromným územím Císařské louky. Architekt Fiala je člověk, který ve svých projektech prokazuje velký cit pro konkrétní místa, jejich historii, místní podmínky, lokální potřeby, vztahy ke komunitě a nalézá i vhodná technická řešení. Stejně tak investor prokazuje na svých realizacích ochotu investovat i do nákladnějších řešení,
jestliže to projekt potřebuje.

Ing. Pavel Richter, zastupitel MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

Místo, kde Šemík vylezl z vody

Šemík s Horymírem skočil z hradeb Vyšehradu a přeplaval řeku. Oklepal vodu a uháněl k Neumětelům. Na bájnou
minulost odkazuje jméno projektu, který v území jižně od železničního mostu navrhuje architekt Stanislav Fiala (autor objektu DRN na Národní třídě). A projekt Šemíkův břeh je stejně nápaditý a hravý jako jeho jméno.

Kultivuje a veřejnosti otevírá místo, které dnes představuje neprostupnou bariéru v území. Navrhuje obytný soubor,
doplněný o obchody a služby a kromě toho v širokém pásu (30 m) podél vody rekreační plochu s trávníky a dřevěnými stupni. Jako jedno z mála míst v Praze 5 nabídne přímý kontakt s vodou pro vodní sporty a umožní průjezd cyklostezky.

Součástí bude pěší promenáda, lemovaná restauracemi a obchůdky. Objekty svým tvarem vytvářejí „hřeben“, který se křídly otevírá k vodě. Proti ulici Na Plzeňce je navržena příčná promenáda se stromy, vedoucí k předpokládané lávce na severní špičce Císařské louky. Urbanisticky je tak umožněno propojit Smíchov a výstavbu ve Smíchov City (z oblasti budoucí školy) příčným směrem až na Císařskou louku, která by v budoucnu měla být zásadně využita
pro sport a rekreaci veřejnosti. Objekty jsou od Strakonické odsazené a ulice je doplněna stromořadím. Fasády jsou navrženy se zeleně porostlou předstěnou, schopnou tlumit hluk.

Investor nyní projednává změnu územního plánu ze sportu na smíšenou funkci a městská část s ním uzavřela memorandum o jeho příspěvku na sportovní infrastrukturu. Projekt je částí proměny jižního Smíchova a velmi též pomáhá myšlence prostupnosti levého břehu řeky od Barrandovy skály až na Kampu.

Zuzana Hamanová, zastupitelka MČ Praha 5

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Šemíkův břeh v kontextu rozvoje pražských nábřeží

Diskuse s tímto názvem, organizovaná Českou křesťanskou akademií v Praze 5 a spolkem ZaPět, se konala dne
5. 3. 2019 na faře u sv. Václava na Smíchově. Zaplněný sál s významnou účastí politiků svědčil o tom, jak je téma
územního plánu živé. Cílem nebylo pouze hodnotit studii, ale otevřít debatu o tom, jak přistupovat k izolovaným změnám koncepce rozvoje vltavských břehů a veřejného prostoru.

Shrňme údaje. Pozemek o rozloze 2,76 ha leží mezi ulicí Strakonická a břehem Vltavy. Nachází se na něm sportoviště
a podle územního plánu se jedná o plochu pro sport. Toto využití potvrzuje i studie „Koncepce rozvoje pražských břehů“, vydaná Kanceláří veřejného prostoru IPR v roce 2014. Zájemce o koupi tohoto pozemku žádá o změnu územního plánu na území všeobecně smíšené s úmyslem vystavět zde bytový komplex. Místní obyvatelé jsou
proti. Poukazují na zhoršení kvality životního prostředí v lokalitě.

Položme si tři otázky. Územní plán je vyjádřením veřejného zájmu. Končí tento zájem u plotu soukromého pozemku? Územní plán je zhotovován na základě stavebního zákona s cílem stanovit základní koncepci rozvoje území a ochranu jeho hodnot a plošného a prostorového uspořádání. Je vhodné tento dokument ad hoc měnit podle soukromých záměrů? Občané se obávají zhoršení životního prostředí a snížení hodnoty svého majetku. Je to projev odmítání stavby z principu, či kverulantství? Odpovíte-li na otázky třikrát ne, máme podobný názor a snad i podobný návrh řešení. Změnu nepovolit a pozemky vykoupit s cílem zachování sportoviště.

Ing. Josef Cuhra, zastupitel MČ Praha 5

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5