REDAKČNÍ RADA

magazine-806073_1920

Redakční rada je komisí a poradním orgánem rady městské části. V její působnosti je dohled nad vydáváním časopisu Pětka, který vychází desetkrát ročně v nákladu 48 tisíc kusů a je distribuován do všech schránek v Praze 5. V působnosti redakční rady jsou i další komunikační kanály spravované radnicí, např. webové stránky, sociální sítě, mobilní aplikace. Redakční radu tvoří členové zastupitelstva, nikoli však členové rady městské části.

Členem komisí a výborů nemusí být vždy jen zvolení zastupitelé, mezi členy najdete i odborníky z různých profesí. Toto opatření bylo přijato v rámci otevřenosti radnice a je také definováno v programovém prohlášení Rady městské části Praha 5. Redakční rada se schází jednou měsíčně a hodnotí kvalitu zpracování (textovou i obrazovou část) uplynulého čísla časopisu Pětka a schvaluje navrženou obsahovou náplň čísla nadcházejícího. Redakční rada tedy přímo neschvaluje příspěvky ke zveřejnění v časopise Pětka. To je už úkol redakce a především zodpovědnost šéfredaktora.

Motto předsedy redakční rady:

„Každá instituce je svým okolím vnímána a hodnocena – ať už se o to snaží či nikoli. Chce-li však být konkrétní instituce dlouhodobě aktivní, je v jejím zájmu, aby všichni, kdo se s její aktivitou setkávají, byli všestranně informováni a vedeni tak, aby o příslušné instituci smýšleli co nejlépe.“

 

Redakční rada a redakce se budou řídit Kodexem radničního periodika, který upřesňuje obecné zásady. Nikdo jiný než redakce a následně redakční rada by do obsahu periodika neměl zasahovat. Z chystaného kodexu vybíráme:

Aktivita k získání alternativních sdělení:

Redakce je povinna v dostatečném předstihu vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů a například e-mailem informovat členy zastupitelstva, případně místní sdružení a skupiny, o tématech zpracovávaných textů tak, aby včas mohli poskytnout názor.

Budoucí rozhodnutí:

Redakce uveřejňuje sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy a tím dává veřejnosti prostor se k nim vyjádřit. V případě potřeby volí i anketní možnost pro vyjádření dalšího názoru.

Vyvážený obsah:

Zákon nově stanoví vydavateli radničního periodika povinnost poskytovat objektivní a vyvážený obsah a poskytovat přiměřený prostor pro názor zastupitelů. K naplnění této povinnosti slouží také pravidelná rubrika „Fórum“, kde stejný prostor pro svá sdělení mají všechny zastupitelské kluby. Názory zde publikované jsou vyjádřením postojů buď na předem domluvenou anketní otázku (otázka měsíce), nebo na volné téma. Texty nejsou redakčně upravovány (tzn. bez jazykové korektury). Pokud je potřeba texty kvůli nedodržení vymezené kapacity krátit, děje se tak vždy po domluvě s autorem. Pokud materiál o správném rozsahu nedodají zastupitelské kluby v termínu, jejich prostor se nenahrazuje ničím jiným, ale uveřejní se, že z důvodu nedodání textu je pole prázdné.

 

Veřejnost se do práce redakční rady může zapojit různými způsoby. Je možné osobně přijít na libovolné jednání redakční rady, termíny jsou publikovány na webových stránkách praha5.cz, nebo e-mailem kontaktovat přímo redakci či jednotlivé členy redakční rady.

Jak kontaktovat redakci a redakční radu? E-mail: redakce@praha5.cz

Členové redakční rady