Radnice provede analýzu svých škol

děti škola

Radnice pátého obvodu jako zřizovatel mateřských a základních škol plánuje vytvořit strategický dokument „Dlouhodobá strategie rozvoje školství v Praze 5“

Současná Rada městské části Prahy 5 má ve svém programovém prohlášení rozvoj kvality vzdělávacího procesu na školách zřizovaných městskou částí. Aby bylo zřejmé, kde se školy mohou zlepšovat, je důležité znát jejich aktuální stav. Jednou z možností, jak tyto informace získat, je použít SWOT analýzu. Jedná se o poměrně jednoduchý nástroj, který umožňuje zapojení širokému spektru respondentů (cílové skupiny).

Výstupy analýzy jsou přitom do velké míry intuitivní a srozumitelné pro vedení škol, pedagogy, ale i rodiče a zřizovatele. Základem analýzy bude sada elektronických dotazníků (pro každou ze zapojených skupin bude vytvořen jeden dotazník, ve kterém bude zohledněno to, k čemu se daná skupina může nejlépe vyjádřit). Výstupy z dotazníků pak budou zpracovány do podoby SWOT.

Cílem analýzy v žádném případě není hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy ,lepší‘ a ,horší‘, žádné takové výstupuy nelze pomocí SWOT analýzy ani získat. Výstupy budou primárně sloužit vedení jednotlivých škol pro zpracování dlouhodobých plánů a také Praze 5 pro sestavení dlouhodobé strategie rozvoje školství v Praze 5,“ vysvětlila 1. místostarostka Renáta Zajíčková (ODS), která má oblast školství v gesci a je také iniciátorkou této aktivity.

Prezentace výsledků v říjnu

V první vlně bude šetření probíhat v základních školách. V mateřských školách se pravděpodobně uskuteční na začátku roku příštího. V dubnu již došlo k informování škol a dalších cílových skupin o plánované analýze a o přípravě dotazníků (ředitelé, členové školských rad). Na to v květnu a červnu naváže na základních školách vlastní šetření a sběr dotazníků. Další tři měsíce se budou dotazníky vyhodnocovat, v říjnu pak dojde k prezentaci výsledků a následně tvorbě navazujících dokumentů – strategií a plánů jednotlivých škol i městské části. Dotazníky budou obsahovat otázky uzavřené (pro rychlé vyhodnocení výstupů) i otevřené (jako možnost pro všechny cílové skupiny vyjádřit názor podle svých potřeb).

Rychlé vyplnění pro rodiče

„Otázek bude zhruba čtyřicet. Plánovaná doba vyplňování dotazníku bude odlišná dle způsobu zapojení cílové skupiny. Hlavně pro skupinu rodičů bude dotazník připraven a plánován tak, aby umožnil rychlé vyplnění (asi 20 minut), naopak u skupiny vedení škol očekáváme, že může být doba vyplňování dotazníku o něco delší,“ informovala místostarostka Zajíčková.

K projektu bude vytvořena jednoduchá webová stránka (https://swot. praha5.cz), která poskytne všechny potřebné informace a zároveň bude sloužit jako vstup do dotazníků. Plánovaný počet vyplněných dotazníků je přibližně devět tisíc. Výstupy budou pro školy dostupné on-line – v podobě vyplněných dotazníků (každý ředitel je bude moct využít dle svého uvážení). Dále pak budou dotazníky zpracovány do přehledných výstupů – v grafické i textové podobě. Vše bude postupně zveřejňováno na výše uvedených webových stránkách. „Budeme moc rádi, když se coby respondenti do SWOT analýzy zapojíte,“ dodala Zajíčková.

 

Přehled oblastí, na které budou dotazníky zaměřeny:

  • klima školy (atmosféra, bezpečnost, vztahy, důvěra, podpora…)
  • komunikace a informovanost (v rámci školy, směrem k rodičům, směrem k žákům…)
  • pedagogický proces (metody, smysl výuky, podpora ze strany dalších ped. pracovníků, individuální přístup ke vzdělávání, respektující přístup…)
  • pedagogický sbor (vzájemná spolupráce, podpora, další vzdělávání, otevřenost, atmosféra, vedení škol…)
  • vybavenost školy (kvalita a kvantita pomůcek, technické vybavení, sociální a další zázemí školy…)
  • vize a cíle školy (směřování školy, kvalita, profil žáka, míra participace na směřování školy…)
  • mimoškolní aktivity (družina, kroužky, školní kluby…)
  • školní jídelna (kvalita a pestrost jídla, personál, vybavení…)
  • přístupnost školy (vstup do školy, vzdálenost do školy, parkování…)