Fórum: Do jakých oblastí by radnice Prahy 5 měla primárně investovat?

Investice do nového, rekonstrukce, ale i likvidace škod

Na pětce se velmi dlouho neinvestovalo do nové výstavby. Raudnitzův dům, nový pavilon v jeho sousedství a dům Poštovka budou investicemi za 300 mil. Kč Praha 5 v celopražském srovnání v počtu bytů určených pro seniory, sociálně slabé a zdravotně postižené silně zaostává a má rozhodně co dohánět. Prioritou je i školství. Poslední čísla
hovoří jasně, nedostatek míst pro své děti budou řešit především rodiče v Košířích, kde již dnes „praská ve švech“ ZŠ
Nepomucká. V plánu je výstavba školy v lokalitě Smíchov City. Minulý rok byl v mezinárodní soutěži vybrán projekt
s odhadovanou realizací za téměř půl miliardy. Na Zličíně „umí“ postavit školu o stejné kapacitě za polovic. Jde o uvážlivý, či zbytečně ambiciózní projekt? Praha 5 a sportoviště? Nezbytné jsou jejich modernizace a výstavba nových
hřišť tam, kde skutečně chybí. Naléhavé jsou investice do chátrajících objektů, kde lze například podpořit komunitní
a spolkový život.

Osada Buďánka žije! Proč by konečně nemohla ožít i usedlost Cibulka? Do konceptu investic v delším časovém horizontu bych rozhodně zařadil i vybudování reprezentativního společenského sálu. Prostředky musí směřovat
i „do stromů“, které ochlazují město. Černým Petrem investic je pak likvidace skládky v Motole.

Ing. Štěpán Rattay, radní pro oblast investic, správy majetku a pozemků a zahraničních vztahů

Ing. Jiří Vejmelka, předseda klubu

t 607 069 054
e jiri.vejmelka@praha5.cz
i praha5.pirati.cz, www.snop5.cz
f www.facebook.com/PiratiP5
www.facebook.com/snop5

Nebojme se investovat do majetku městské části

Realizace investičních akcí většinou přesáhne jedno volební období. Kontinuita je proto základní předpoklad úspěchu. Jsem rád, že se nám podařilo do programového prohlášení vetknout všechny významné projekty, na kterých jsme pracovali v uplynulém období. Dále se pokračuje na vybudování domů s pečovatelskou službou v Hlubočepech a na Poštovce jako splacení dluhu, který máme vůči našim seniorům, pokračuje se v rozšíření ZŠ Drtinova o budovu bývalého Rakouského gymnázia a v dalších investicích do našich škol a školek.

Připravuje se revitalizace fotbalového hřiště v Hlubočepech, velké investiční akce čekají domy městské části (tzv. domy města Košíř, budova úřadu na nám. 14. října atd.). Dál se budou rekonstruovat naše hřiště a parky. Je třeba však připravovat nové akce. Dluh má dle mého názoru naše kultura, proto jsem nechal zadat objemovou studii na
novou obřadní síň a multifunkční kulturní sál v parku Sacre Couer.

V rámci kompletní rekonstrukce domu v ulici El. Peškové chci v přízemí a ve dvoře vytvořit místo pro kulturu a setkávání, věřím, že se společně se Švandovým divadlem posuneme ohledně rekonstrukce „trafačky“ na náměstí
14. října. Máme projekty, máme dostatek finančních prostředků (na účtech městské části jsou dvě miliardy), nyní je potřeba pracovitost, odvaha jít si za svým a umět rychle rozhodnout.

Bc. Lukáš Herold, radní pro majetek a kulturu MČ Praha 5

Bc. Lukáš Herold, předseda klubu

e lukas.herold@praha5.cz
i www.ods.cz/os.praha5
f www.facebook.com/odspraha5

Investice mají směřovat k rozvoji a zkvalitnění života

Městská část se ve svém programovém prohlášení přihlásila k podpoře sociálního a seniorského bydlení, investic do oprav stávajícího bytového fondu či k pomoci vybudování startovacího bydlení pro mladé rodiny. Na poli seniorského bydlení se jedná hlavně o vybudování bytového komplexu „Raudnitzův dům“, který je určen pro
bydlení seniorů s poskytováním pečovatelských služeb. Také projekt „Poštovka“ bude sloužit pro bydlení seniorů. Oba tyto projekty spolknou investiční peníze v řádu stovek milionů korun.

Městská část Praha 5 by měla investovat do výstavby a rekonstrukcí městských parků a hřišť, jak dětských hřišť, tak
i hřišť pro volnočasové aktivity mládeže a dospělých. Investice do bytového fondu se dotýkají nejen bytů samotných, ale i vybavenosti objektů jako například doplnění domu o výtah, rekonstrukce rozvodů atp. Tyto investice by měla městská část i nadále podporovat ještě ve větší míře než doposud. Určitě by měla městská část i nadále investovat do snížení energetické náročnosti budov (školky, školy a ostatní budovy, které jsou v jejím majetku). Investice do rozvoje bydlení pro mladé a nízkopříjmové skupiny jsou nutností. Investovat se musí také do veřejného prostoru, i když ten je bohužel často devastován vandalismem.

Josef Endal, zastupitel MČ Praha 5 a předseda Komise investic, dotací a EU fondů

Jan Trojánek, předseda klubu

t 257 000 502
e jan.trojanek@praha5.cz
i www.praha5.anobudelip.cz
f www.facebook.com/anobudeli

Dokáže nová koalice zrealizovat již připravené akce?

Na konci minulého volebního období měla městská část pod vedením TOP 09 připravené investiční akce (již podepsané smlouvy) v celkovém objemu 100 milionů Kč.

Ve fázi přípravy byly následující investiční akce v oblasti školství:
– výstavba kontejnerové MŠ Slunéčko v Košířích,
– přístavby MŠ v Košířích za účelem zvýšení kapacit MŠ v této lokalitě,
– rekonstrukce budovy bývalého Rakouského gymnázia za účelem zvýšení kapacity ZŠ Drtinova,
– příprava a realizace rekonstrukce zbylých částí interiéru budovy ZŠ Pod Žvahovem,
– zateplení a fasáda ZŠ Nepomucká v Košířích,
– vestavba do půdy ZŠ Kořenského za účelem zvýšení kapacity této školy.

V oblasti sociální byla připravena rekonstrukce Raudnitzova doma v Hlubočepech, dále pak pokračování rekonstrukce osady Buďánka. Investice do školství a výstavba bydlení pro seniory a sociální účely jsou i nadále naší prioritou. Nová koalice v Praze 5, vedená Piráty, slibovala proinvestiční rozpočet a zvýšení investiční aktivity. Při schvalování rozpočtu na rok 2019 jsme zjistili, že některé připravené investiční akce jsou oddalovány do období několika let, některé z rozpočtu zcela vypadly a vize nových počinů absentuje.

Martin Damašek, zastupitel MČ Praha 5

Ing. Jarmila Svobodová, předsedkyně klubu

e jarmila.svobodova@praha5.cz
i www.top09.cz/regiony/praha
f www.facebook.com/top09cz

 

Bez VIZE to opravdu nejde

Veřejná správa, jak ji chápeme ve STAN, by primárně měla být „dobrou správou“ svěřeného majetku. Máme-li vizi či
sen o Praze 5, měli bychom investovat do této vize. Tedy do rozvoje občanské vybavenosti, infrastruktury či do přípravy takových projektů.

Minulá koalice jich připravila několik, které svým významem parametry investice z veřejných prostředků splňují. Jsou to hlavně nové školy, jak ta mezinárodně vysoutěžená v rámci Smíchov City, tak třeba nová budova ZŠ Drtinova – bývalé Rakouské gymnázium. Do stejné kategorie patří i oprava či výstavba chybějících domů pro seniory,
projekt Raudnitzova domu a bývalého zdravotního střediska v Hlubočepech nebo na Poštovce v Motole. Je vhodné
také uvažovat o návratu ke konceptu výstavby nových obecních bytů z výnosu privatizace. Máme i závazky minulosti,
které je třeba napravovat. Buďánka jsou toho zářným příkladem. A co koncepce motolského údolí? Ta si také investici zaslouží.

Bez VIZE to však opravdu nejde. VIZE se musí promítnout zejména v koaliční smlouvě, v programovém prohlášení
rady a konečně ve schváleném rozpočtu. Ale tak se neděje. Vše je vidět na (ne)fungování stávající koalice. Připravené
projekty stojí, a aby se alespoň něco dělalo, opravují se kanceláře na radnici. Pro občany?

David Dušek, zastupitel MČ Praha 5 a člen finančního výboru

JUDr. Tomáš Homola, předseda klubu

e tomas.homola@praha5.cz
i www.stan-praha5.cz
f www.facebook.com/stanpraha5/

Školství – bydlení – společné prostředí

Vstoupili jsme do svobodného světa po 40 letech izolace. Přehnaně sebevědomá vlastní cesta vedla občas do slepých
uliček. Otevřená společnost západních zemí byla tou dobou jinde a promeškaný čas se těžko nahrazuje. Inspirujme se Vídní. Veřejný zájem se tam nepovažuje za přežitek, ale za smysl politiky. Vídeň ročně staví 7000 až 13 000 bytů s dostupným nájmem. Roční investice do bydlení činí 500 až 600 milionů eur. Součástí je síť škol, sportovišť, komunitní prostory a veřejná zeleň. Anketa provedená v rámci přípravy tohoto textu hovoří stejně. Školství,
bydlení, veřejný a kulturní prostor.

Shrňme do bodů:
Školství – rozvoj v souladu s demografickou prognózou a koncepcí školství (místostarosta Šolle, 2017). Rozšiřování
stávajících kapacit, zajištění budov a pozemků pro zřízení a výstavbu nových škol.
Bydlení – výstavba obecních bytů s dostupným nájmem, údržba a využití stávajícího bytového fondu, výkup prázdných bytů a domů. Výkup pozemků vhodných k veřejnému využití, odkoupení Národního domu na Smíchově, pokračování v již započatých projektech revitalizace veřejných prostranství a zeleně. Důvodem vzniku měst byl bezpečnější život ve vzájemné spolupráci. Rozumné investice směřují i dnes ke stejnému cíli.

Ing. Josef Cuhra, předseda zastupitelského klubu

Ing. Josef Cuhra, předseda klubu

t 604 239 358
e josef.cuhra@praha5.cz
i www.praha5.kdu.cz
f www.facebook.com/KDUCSLPraha5