Místní akční plán rozvoje vzdělávání II posiluje spolupráci v oblasti školství

Od ledna tohoto roku probíhá realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro městskou část Praha 5 a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha 5 získala pro tento projekt dotaci ve výši 11 148 899 korun na období 2019 – 2022.

Do projektu je zapojeno 35 škol a další subjekty z oblasti předškolního a školního vzdělávání na území MČ Praha 5. Projekt je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání nastaveného v předchozím projektu MAP I.

Výstupem projektu bude finální dokument MAP II, který podrobně zmapuje investiční strategii, neinvestiční aktivity a spolupráci škol na našem území.  V době realizace projektu budou probíhat aktivity, které přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání na území naší městské části. Více o projektu na https://map.praha5.cz/

CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.