Fórum: Jak hodnotíte úroveň komunikace mezi občany a radnicí?

radnice

Musíme změnit jednostrannou komunikaci

Přátelská a efektivní komunikace mezi vedením radnice a občany je pro mě jedním z cílů, kterých bych chtěla v době svého mandátu dosáhnout. Poskytování včasných, přesných a úplných informací, vedení dialogu a získávání zpětné vazby od obyvatel jsou klíčovou podmínkou přívětivé a úspěšné městské části. Naše radnice však zatím vede spíše komunikaci jednostrannou, a to od samosprávy a úřadu směrem k občanovi. Z tohoto důvodu bych ráda všem obyvatelům zvětšila prostor pro sdělování podnětů, nápadů, připomínek či otázek. K tomu využijeme především ankety, dotazníková šetření a pravidelná setkávání.
A právě takové setkání nad aktuálními tématy naší městské části jsem již iniciovala a s ostatními radními a občany se
21. listopadu sešla. Samozřejmostí jsou otevřené výbory a komise a vstup občanů na jednání zastupitelstva. Za důležité také považuji on-line záznamy z jednání zastupitelstva či klikací rozpočet, z kterého lze vyčíst vše o jeho čerpání. Zaměřím se rovněž na možnosti zlepšení komunikace s úřadem. Pružnější dostupnost úřadu, zkvalitnění
vyvolávacího a rezervačního systému, využití mobilních aplikací a maximální rozšiřování digitálních služeb jsou příklady, jak zjednodušit a zpříjemnit kontakt s úřadem.

Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
E-mail: renata.zajickova@praha5.cz

Úspěšná komunikace musí být obousměrná
Jaká je komunikace radnice s občany Prahy 5? To je dobrá otázka – a nejprve si řekněme, jaké komunikační kanály
vlastně radnice používá. Tím hlavním je radniční časopis Pětka, který vychází každý měsíc v rozsahu 36 barevných stran a je distribuován do všech domácností. Je to opravdu kvalitní časopis, kde občané najdou informace o dění v městské části, na co se mohou těšit, co jim pomůže a ulehčí v jejich životech.
Důležité je, aby byl radniční časopis vyvážený a nestal se politickým periodikem. Na to, aby se tak nestalo, dohlíží na radnici Prahy 5 redakční rada, která je složena ze zástupců koalice i opozice. Myslím, že toto se daří naplňovat a patříme v tom k těm lepším mezi radničními časopisy. Dalším komunikačním kanálem, kde se mohou občané dozvědět o dění v Praze 5, je webová stránka. Tady si mohou najít cokoliv, co potřebují: kde vyřídit občanský průkaz, kdy a kde budou přistaveny kontejnery na směsný odpad apod. Jsou tu také kontakty na všechny odbory i zastupitele a občané je mohou přímo kontaktovat se svými podněty. Důležité je, aby občané tyto možnosti využívali a poskytovali zaměstnancům úřadu i politikům zpětnou vazbu. Další možností je používání aplikace „Praha 5 v mobilu“.

Lubomír Brož, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: lubomir.broz@praha5.cz

Komunikace je díky technologiím jednodušší, ale jen zdánlivě
S rozvojem IT technologií se v posledních letech komunikace radnice s občany a občanů s radnicí velmi zjednodušila
a zrychlila. Pokud chce občan kontaktovat starostku, radní nebo zastupitele, nemusí složitě psát dopis a posílat jej poštou. Stačí napsat e-mail na adresy, které jsou velmi jednoduše zjistitelné na stránkách radnice. Jenže toto zjednodušení a zrychlení zároveň vytváří dojem, že vše se dá vyřídit a vyřešit online a nejlépe hned. Na radnici se však často řeší složité otázky zasahující několik oblastí, které nejsou tak snadno vysvětlitelné, jsou komplikované, mají složitou historii a nedají se pojmout ve zkratkovité e-mailové komunikaci či příspěvku na FB.
Já proto stále preferuji osobní kontakt, při kterém se podstatné souvislosti lépe vysvětlují a hlavně se tím eliminuje
případné nedorozumění a nepochopení. Proto v zásadních věcech považuji osobní jednání za nenahraditelný základ jakékoliv komunikace radnice s občany a občanů s radnicí, jakkoliv jsou některé otázky sporné či jakkoliv je každá ze
stran vnímá odlišně.

Nadežda Priečinská, místostarostka Prahy 5
E-mail: nadezda.priecinska@praha5.cz

Komunikaci s občany můžeme zlepšit
Prostoru pro zlepšení je mnoho. Přáli bychom si třeba, aby radnice lépe informovala o novinkách na úřední desce a svých webových stránkách. Už ve Stopařově průvodci po Galaxii je ukázáno, že zveřejnění informace na úřední desce není ideální způsob komunikace. A dobré není ani to, když důležité informace zůstanou jen v usneseních zastupitelstva nebo rady.
Věděli jste o plánu na rozšíření zón placeného stání? Jaké velké stavební záměry se kolem vás chystají? Jaký majetek
chce radnice prodat nebo pronajmout? To vše je schováno na webových stránkách www.praha5.cz nebo www.ipetka.cz, ale musíte vědět, co a kde hledat.
Chtěli bychom, aby si místo toho informace hledaly vás. Chcete vědět, co nového na úřední desce se týká třeba Košíř?
Zajímá vás, které komise a výbory budou mít příští týden jednání a co je na programu? Chcete vědět, co je nového na
našich webech? Naším cílem je, aby se stačilo zaregistrovat a radnice by vám důležité informace jednou týdně poslala e-mailem. To je jedna z priorit, na kterých budeme pracovat.

František Gemperle, předseda Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana
E-mail: frantisek.gemperle@praha5.cz

Vždy je co zlepšovat
Není jednoduché hodnotit z pozice zastupitele úroveň komunikace mezi občany a radnicí. Takové hodnocení bych
nechal spíše na občanech, kteří by se mohli vyjádřit například v rámci nějaké příští ankety. Když vezmu v úvahu různé způsoby komunikace, dávám osobně přednost přímé komunikaci, tedy tváří v tvář. Již na konci předminulého volebního období se mi podařilo prosadit do jednacího řádu zastupitelstva, aby občané mohli při jednání zastupitelstva vystoupit se svými návrhy, připomínkami nebo stížnostmi v pevně určenou dobu.
Stanovená půlhodina však někdy nestačí, a proto se přikláním k prodloužení doby na vystoupení občanů až na jednu hodinu. Již od minulého volebního období se postupně zlepšuje informovanost občanů pomocí organizovaných setkání k tématům, jako je výstavba Smíchov City, Radlická radiála, park Na Pláni apod. Určitou rezervu vidím v tom, že někdy přece jen na občany ještě zapomeneme. Co se týká úřadu, chybí mi na radnici výkon funkce ombudsmana. Když funguje ombudsman dobře, má určitý přehled o tom, kde komunikace mezi občany a úřadem
vázne. V minulé koalici se nepodařilo funkci ombudsmana domluvit. Nyní v nové koalici věřím, že se na této funkci dohodneme.

Jiří Vejmelka, předseda klubu zastupitelů
E-mail: jiri.vejmelka@praha5.cz

Radnice vládnoucí, nebo pečující?
Co dělat, když potřebujete od radnice pomoci? Město vám mění územní plán před očima nebo se ve vaší ulici přestalo uklízet? Je řada cest. Kromě telefonů a e-mailových adres je na webu formulář „Napište starostce“, nabízí se i aplikace „Praha 5 v mobilu“ k hlášení závad ve veřejném prostoru, a to vše už déle než rok. V listopadu navíc uspořádala radnice setkání s občany. Toto první setkání bylo více prezentací než dialogem. Osobně jsem se s občany setkával podle jejich potřeby, vyslechl jsem, snažil se pomoci a nedělal kolem toho show. Někdejší koaliční partneři říkali, že prý „od toho starosta není, aby se scházel s každým“… Tato veřejná setkání zřejmě mají pro radnici komunikaci s občany zefektivnit. Jsou slíbené veřejné zápisy ze schůzí, výborně, ale k dotazu se nedostali ani náhodou všichni zájemci. Pokud by měla tato setkání nahradit osobní schůzky se starostkou a radními, obávám se, že ta komunikace bude jen naoko.
Nakonec záleží na tom, jestli radnice své občany nejen vyslechne, ale i vyslyší. Až to pak tvoří ten rozdíl mezi radnicí vládnoucí a radnicí pečující.

Daniel Mazur, zastupitel MČ Praha 5
E-mail: daniel.mazur@praha5.cz

Komunikace není monolog
Chceme-li hovořit o úrovni komunikace mezi občany a radnicí, je dobré si ujasnit, co slovo komunikace znamená. Je odvozeno z latinského communicare – společně sdílet či radit se. A tu vidíme, že něco takového se zatím neděje. Jednosměrné pokusy sdělit způsobem oznamovacím informaci o své pravdě nejsou sdílením ani poradou. Příkladem je čas vystoupení občanů při zasedání zastupitelstva. Hledání společného cíle zde většinou nenacházíme ani na jedné, ani na druhé straně.
Také různé pokusy o ankety k místním záležitostem nejsou komunikací. I ankety mají svá pravidla, mají-li mít smysl.
Nadějnou se zdála participace občanů v projektu parku Na Pláni, která mohla být zkouškou pro další projekty, protože se postupovalo podle pravidel participace. Dílem neschopnosti na straně městské části a dílem nejednotnosti na straně občanů se projekt změnil ve zmatek. Komunikaci je třeba se učit. Ideálním prostředím jsou komise a výbory. Je třeba je více otevřít opozici a účast občanů brát jako samozřejmou součást jednání. Volit dostatečné prostory k setkání, pozdější časy zasedání a informovat včas a přehledně o programu.

Josef Cuhra, předseda klubu zastupitelů
E-mail: josef.cuhra@praha5.cz